Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Vân Nam

bài viết danh sách Wikimedia

Vân NamSửa đổi

Côn MinhSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Côn Minh quản lí 14 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 7 quận, 3 huyện, 3 huyện tự trị và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 138 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 79 nhai đạo, 43 trấn, 12 hương và 4 hương dân tộc.
Ngũ Hoa Nhai đạo
Hoa Sơn, Hộ Quốc, Đại Quan, Long Tường, Phong Ninh, Liên Hoa, Hồng Vân, Hắc Lâm Phô, Phổ Cát, Tây Chứ
Bàn Long Nhai đạo
Thác Đông, Cổ Lâu, Đông Hoa, Liên Minh, Kim Thần, Thanh Vân, Long Tuyền, Tỳ Bá, Song Long, Tùng Hoa, Điền Nguyên, A Tử Doanh
Quan Độ Nhai đạo
Quan Thượng, Thái Hòa, Ngô Tỉnh, Kim Mã, Tiểu Bản Kiều, Quan Độ, Hĩ Lục, Lục Giáp, Đại Bản Kiều, A Lạp
Tây Sơn Nhai đạo
Tây Uyển, Mã Nhai, Kim Bích, Vĩnh Xương, Tiền Vệ, Phúc Hải, Tông Thụ Doanh, Bích Kê, Hải Khẩu, Đoàn Kết
Đông Xuyên Nhai đạo
Đồng Đô, Bích Cốc
Trấn
Thang Đan, Nhân Dân, A Vượng, Ô Long, Hồng Thổ Địa, Tha Bố Tạp
Hương
Xá Khối
Trình Cống Nhai đạo
Long Thành, Lạc Long, Đấu Nam, Ô Long, Ngô Gia Doanh, Vũ Hoa, Thất Điện, Lạc Dương, Đại Ngư, Mã Kim Phô
Tấn Ninh Nhai đạo
Côn Dương, Bảo Phong
Trấn
Tấn Thành, Nhị Nhai, Thượng Toán, Lục Nhai
Hương dân tộc
Song Hà, Tịch Dương
Phú Dân Nhai đạo
Vĩnh Định, Đại Doanh
Trấn
La Miễn, Xích Thứu, Đông Thôn, Khoản Trang, Tán Đán
Nghi Lương Nhai đạo
Khuông Viễn, Thang Trì, Nam Dương
Trấn
Bắc Cổ Thành, Cẩu Nhai, Trúc Sơn, Mã Nhai
Hương dân tộc
Cảnh Gia Doanh, Cửu Hương
Tung Minh Nhai đạo
Tung Dương, Dương Kiều
Trấn
Tiểu Nhai, Dương Lâm, Ngưu Lan Giang
Thạch Lâm Nhai đạo
Lộc Phụ, Thạch Lâm, Bản Kiều
Trấn
Tây Nhai Khẩu, Trường Hồ, Khuê Sơn
Hương
Đại Khả
Lộc Khuyến Nhai đạo
Bình Sơn, Sùng Đức
Trấn
Tát Doanh Bàn, Chuyển Long, Mậu Sơn, Đoàn Nhai, Trung Bình, Hiểu Bình Độ, Ô Đông Đức, Thúy Hoa, Cửu Long
Hương
Vân Long, Thang Lang, Mã Lộc Đường, Tắc Hắc, Ô Mông, Tuyết Sơn
Tầm Điện Nhai đạo
Nhân Đức, Đường Tử, Kim Sở
Trấn
Dương Nhai, Kha Độ, Thảng Điện, Công Sơn, Hà Khẩu, Thất Tinh, Tiên Phong, Kê Nhai, Phượng Hợp
Hương
Lục Tiếu, Liên Hợp, Kim Nguyên, Điện Sa
An Ninh Nhai đạo
Liên Nhiên, Kim Phương, Bát Nhai, Ôn Tuyền, Thanh Long, Lộc Biểu, Thảo Phô, Thái Bình Tân Thành, Huyền Nhai

Khúc TĩnhSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Khúc Tĩnh quản lí 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận, 5 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 137 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 46 nhai đạo, 51 trấn, 32 hương và 8 hương dân tộc.
Kỳ Lân Nhai đạo
Nam Ninh, Kiến Ninh, Bạch Thạch Giang, Liêu Khuếch, Tây Thành, Ích Ninh, Văn Hoa, Thái Hòa, Tiêu Tương, Thúy Phong, Tam Bảo, Duyên Giang, Châu Nhai
Trấn
Việt Châu, Đông Sơn, Tỳ Doanh
Triêm Ích Nhai đạo
Tây Bình, Long Hoa, Kim Long, Hoa Sơn
Trấn
Bạch Thủy, Bàn Giang
Hương
Viêm Phương, Bá Nhạc, Đại Pha, Lăng Giác, Đức Trạch
Mã Long Nhai đạo
Thông Tuyền, Kê Đầu Thôn, Vương Gia Trang, Trương An Truân, Cựu Huyện
Trấn
Mã Quá Hà, Nạp Chương
Hương
Mã Minh, Đại Trang, Nguyệt Vọng
Lục Lương Nhai đạo
Trung Xu, Đồng Nhạc
Trấn
Bản Kiều, Tam Xóa Hà, Mã Nhai, Triệu Khoa, Đại Mạc, Phương Khoa, Tiểu Bách Hộ
Hương
Hoạt Thủy, Long Hải
Sư Tông Nhai đạo
Đan Phượng, Dạng Nguyệt, Đại Đồng
Trấn
Hùng Bích, Quỳ Sơn, Thải Vân, Trúc Cơ
Hương dân tộc
Long Khánh, Ngũ Long, Cao Lương
La Bình Nhai đạo
La Hùng, Tịch Sơn, Cửu Long
Trấn
Bản Kiều, Mã Nhai, Phú Nhạc, A Cương
Hương
Đại Thủy Tỉnh, Chung Sơn, Lão Hán
Hương dân tộc
Lỗ Bố Cách, Cựu Ốc Cơ, Trường Để
Phú Nguyên Nhai đạo
Trung An, Thắng Cảnh
Trấn
Doanh Thượng, Hoàng Nê Hà, Trúc Viên, Hậu Sở, Đại Hà, Mặc Hồng, Phú Thôn, Thập Bát Liên Sơn, Lão Hán
Hương dân tộc
Cổ Cảm
Hội Trạch Nhai đạo
Cổ Thành, Bảo Vân, Kim Chung, Dĩ Lễ, Chung Bình
Trấn
Na Cô, Dĩ Xa, Lạc Nghiệp, Khoáng Sơn, Giả Hải, Đại Tỉnh, Đãi Bổ
Hương
Đại Hải, Lão Hán, Ngũ Tinh, Đại Kiều, Chỉ Hán, Mã Lộ, Hỏa Hồng, Vũ Lục, Lỗ Nạp, Thượng Thôn, Giá Xa, Điền Bá
Hương dân tộc
Tân Nhai
Tuyên Uy Nhai đạo
Uyển Thủy, Tây Ninh, Song Long, Hồng Kiều, Phong Hoa, Bản Kiều, Lai Tân, Phượng Hoàng, Phục Hưng
Trấn
Cách Nghi, Điền Bá, Dương Tràng, Thảng Đường, Lạc Thủy, Vụ Đức, Hải Đại, Long Tràng, Long Đàm, Nhiệt Thủy, Bảo Sơn, Đông Sơn, Dương Liễu
Hương
Phổ Lập, Tây Trạch, Đắc Lộc, Song Hà, Nhạc Phong, Văn Hưng, A Đô

Ngọc KhêSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Ngọc Khê quản lí 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 3 huyện, 3 huyện tự trị và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 75 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 24 nhai đạo, 25 trấn, 16 hương và 10 hương dân tộc.
Hồng Tháp Nhai đạo
Ngọc Hưng, Phượng Hoàng, Ngọc Đái, Bắc Thành, Xuân Hòa, Lý Kỳ, Đại Doanh Nhai, Nghiên Hòa, Cao Thương
Hương dân tộc
Tiểu Thạch Kiều, Lạc Hà
Giang Xuyên Nhai đạo
Đại Nhai
Trấn
Giang Thành, Tiền Vệ, Cửu Khê, Lộ Cư
Hương
Hùng Quan
Hương dân tộc
An Hóa
Thông Hải Nhai đạo
Tú Sơn, Cửu Long
Trấn
Dương Quảng, Hà Tây, Tứ Nhai, Nạp Cổ
Hương dân tộc
Lý Sơn, Cao Đại, Hưng Mông
Hoa Ninh Nhai đạo
Ninh Châu
Trấn
Bàn Khê, Hoa Khê, Thanh Long
Hương dân tộc
Thông Hồng Điện
Dịch Môn Nhai đạo
Long Tuyền, Lục Nhai
Trấn
Lục Trấp
Hương
Tiểu Nhai
Hương dân tộc
Phổ Bối, Thập Nhai, Đồng Hán
Nga Sơn Nhai đạo
Song Giang, Tiểu Nhai
Trấn
Điện Trung, Hóa Niệm, Tháp Điện
Hương
Xóa Hà, Đại Long Đàm, Phú Lương Bằng
Tân Bình Nhai đạo
Quế Sơn, Cổ Thành
Trấn
Dương Vũ, Mạc Sa, Kiết Sái, Thủy Đường
Hương
Bình Điện, Tân Hóa, Kiến Hưng, Lão Hán, Giả Long, Bình Chưởng
Nguyên Giang Nhai đạo
Hồng Hà, Lễ Giang, Cam Trang
Trấn
Mạn Lai, Nhân Viễn
Hương
Long Đàm, Dương Nhai, Na Nặc, Oa Điệt, Mễ Lý
Trừng Giang Nhai đạo
Phượng Lộc, Long Nhai
Trấn
Hữu Sở, Dương Tông, Hải Khẩu, Cửu Thôn

Bảo SơnSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Bảo Sơn quản lí 5 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 3 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 71 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 5 nhai đạo, 35 trấn, 24 hương và 7 hương dân tộc.
Long Dương Nhai đạo
Lan Thành, Vĩnh Xương, Cửu Long, Thanh Hoa, Hà Đồ, Vĩnh Thịnh
Trấn
Bản Kiều, Hán Trang, Bồ Phiếu, Ngõa Diêu, Lộ Giang
Hương
Kim Kê, Tân Nhai, Tây Ấp, Bính Ma, Ngõa Độ, Thủy Trại
Hương dân tộc
Ngõa Mã, Ngõa Phòng, Dương Liễu, Mang Khoan
Thi Điện Trấn
Điện Dương, Do Vượng, Diêu Quan, Nhân Hòa, Thái Bình
Hương
Vạn Hưng, Tửu Phòng, Cựu Thành, Lão Mạch, Hà Nguyên, Thủy Trường
Hương dân tộc
Bãi Lang, Mộc Lão Nguyên
Long Lăng Trấn
Long Sơn, Trấn An, Mãnh Nhu, Tịch Mãnh, Tượng Đạt
Hương
Long Giang, Bích Trại, Long Tân, Bình Đạt
Hương dân tộc
Mộc Thành
Xương Ninh Trấn
Điền Viên, Mãng Thủy, Kha Nhai, Tạp Tư, Mãnh Thống, Ôn Tuyền, Đại Điền Bá, Kê Phi, Ông Đổ
Hương
Canh Kiết
Hương dân tộc
Loan Điện, Châu Nhai, Cẩu Nhai
Đằng Xung Trấn
Đằng Việt, Cố Đông, Điền Than, Hầu Kiều, Hòa Thuận, Giới Đầu, Khúc Thạch, Minh Quang, Trung Hòa, Mang Bổng, Hà Hoa
Hương
Mã Trạm, Bắc Hải, Thanh Thủy, Ngũ Hợp, Tân Hoa, Bồ Xuyên, Đoàn Điền

Chiêu ThôngSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Chiêu Thông quản lí 11 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 9 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 143 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 7 nhai đạo, 99 trấn, 23 hương và 14 hương dân tộc.
Chiêu Dương Nhai đạo
Phượng Hoàng, Long Tuyền, Thái Bình
Trấn
Cựu Phố, Vĩnh Phong, Bắc Áp, Bàn Hà, Tĩnh An, Sái Ngư, Nhạc Cư, Tô Gia Viện, Đại Sơn Bao, Viêm Sơn
Hương
Tô Giáp, Đại Trại Tử, Điền Bá
Hương dân tộc
Bố Dát, Thủ Vọng, Tiểu Long Động, Thanh Cương Lĩnh
Lỗ Điện Trấn
Văn Bình, Thủy Ma, Long Đầu Sơn, Tiểu Trại, Giang Để, Hỏa Đức Hồng, Long Thụ, Tân Nhai, Toa Sơn, Nhạc Hồng
Hương dân tộc
Đào Nguyên, Tỳ Viện
Xảo Gia Trấn
Bạch Hạc Than, Đại Trại, Tiểu Hà, Dược Sơn, Mã Thụ, Lão Điếm, Mậu Tô, Đông Bình, Tân Điếm, Sùng Khê, Kim Đường, Mông Cô
Hương
Hồng Sơn, Bao Cốc Não, Trung Trại, Lô Phòng
Diêm Tân Trấn
Diêm Tỉnh, Phổ Nhĩ, Đậu Sa, Trung Hòa, Miếu Bá, Thị Tử
Hương
Hưng Long, Lạc Nhạn, Than Đầu, Ngưu Trại
Đại Quan Trấn
Thúy Hoa, Ngọc Oản, Cát Lợi, Thiên Tinh, Mộc Can, Duyệt Nhạc, Thọ Sơn, Cao Kiều
Hương dân tộc
Thượng Cao Kiều
Vĩnh Thiện Trấn
Khê Lạc Độ, Cối Khê, Hoàng Hoa, Mậu Lâm, Đại Hưng, Liên Phong, Vụ Cơ, Mã Khẩu
Hương
Đoàn Kết, Tế Sa, Thanh Thắng, Thủy Trúc, Mặc Hàn
Hương dân tộc
Mã Nam, Ngũ Trại
Tuy Giang Trấn
Trung Thành, Nam Ngạn, Tân Than, Hội Nghi, Bản Lật
Trấn Hùng Nhai đạo
Ô Phong, Nam Đài, Cựu Phủ
Trấn
Bát Cơ, Hắc Thụ, Mẫu Hưởng, Đại Loan, Dĩ Lặc, Xích Thủy Nguyên, Mang Bộ, Vũ Hà, La Khảm, Ngưu Tràng, Ngũ Đức, Pha Đầu, Dĩ Cổ, Tràng Bá, Đường Phòng, Trung Truân, Mộc Trác, Diêm Nguyên, Oản Hán, Bình Thượng
Hương
Ngư Động, Hoa Lãng, Tiêm Sơn, Sam Thụ, Hoa Sơn
Hương dân tộc
Quả Châu, Lâm Khẩu
Di Lương Trấn
Giác Khuê, Lạc Trạch Hà, Ngưu Nhai, Hải Tử, Kiều Sơn, Long An, Chung Minh, Lưỡng Hà, Tiểu Thảo Bá, Long Hải
Hương dân tộc
Long Nhai, Khuê Hương, Thụ Lâm, Liễu Khê, Lạc Vượng
Uy Tín Trấn
Trát Tây, Cựu Thành, La Bố, Lân Phượng, Trường An, Miếu Câu, Thủy Điền
Hương
Cao Điền, Tam Đào
Hương dân tộc
Song Hà
Thủy Phú Nhai đạo
Vân Phú
Trấn
Hướng Gia Bá, Thái Bình, Lưỡng Oản

Lệ GiangSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Lệ Giang quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận, 2 huyện và 2 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 61 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 7 nhai đạo, 26 trấn, 17 hương và 11 hương dân tộc.
Cổ Thành Nhai đạo
Tây An, Đại Nghiên, Tường Hòa, Thúc Hà, Kim Sơn, Khai Nam, Văn Hóa
Trấn
Kim An, Thất Hà
Hương
Đại Đông
Hương dân tộc
Kim Giang
Vĩnh Thắng Trấn
Vĩnh Bắc, Nhân Hòa, Kỳ Nạp, Tam Xuyên, Trình Hải, Đào Nguyên, Lỗ Địa Lạp, Phiến Giác, Thuận Châu
Hương dân tộc
Dương Bình, Lục Đức, Đông Sơn, Quang Hoa, Tùng Bình, Đại An
Hoa Bình Trấn
Trung Tâm, Vinh Tương, Hưng Tuyền, Thạch Long Bá
Hương dân tộc
Tân Trang, Thông Đạt, Vĩnh Hưng, Thuyền Phòng
Ngọc Long Trấn
Hoàng Sơn, Thạch Cổ, Cự Điện, Bạch Sa, Lạp Thị, Phụng Khoa, Minh Âm
Hương
Thái An, Long Bàn, Lỗ Điện, Tháp Thành, Đại Cụ, Bảo Sơn
Hương dân tộc
Lê Minh, Thạch Đầu, Cửu Hà
Ninh Lạng Trấn
Đại Hưng, Vĩnh Ninh, Hồng Kiều, Chiến Hà
Hương
Lạp Bá, Ninh Lợi, Kim Miên, Tây Xuyên, Tây Bố Hà, Vĩnh Ninh Bình, Bào Mã Bình, Thiền Chiến Hà, Tân Doanh Bàn, Lạn Nê Thiến
Hương dân tộc
Thúy Ngọc

Phổ NhĩSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Phổ Nhĩ quản lí trực tiếp 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 9 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 99 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 1 nhai đạo, 65 trấn, 23 hương và 10 hương dân tộc.
Tư Mao Nhai đạo
Tư Mao
Trấn
Nam Bình, Ỷ Tượng, Tư Mao Cảng, Lục Thuận
Hương dân tộc
Long Đàm, Vân Tiên
Ninh Nhĩ Trấn
Ninh Nhĩ, Ma Hắc, Đức Hóa, Đồng Tâm, Mãnh Tiên, Mai Tử
Hương
Đức An, Phổ Nghĩa, Lê Minh
Mặc Giang Trấn
Liên Châu, Thông Quan, Long Bá, Tân An, Đoàn Điền, Tân Phủ, Cảnh Tinh, Ngư Đường, Văn Vũ, Bá Lưu, Tứ Nam Giang, Nhã Áp
Hương
Long Đàm, Na Cáp
Hương dân tộc
Mạnh Lộng
Cảnh Đông Trấn
Cẩm Bình, Văn Tỉnh, Mạn Loan, Đại Triêu Sơn Đông, Hoa Sơn, Đại Nhai, Thái Trung, Văn Long, An Định, Cảnh Phúc
Hương
Mạn Đẳng, Long Nhai, Lâm Nhai
Cảnh Cốc Trấn
Uy Viễn, Vĩnh Bình, Chính Hưng, Dân Nhạc, Phượng Sơn, Cảnh Cốc
Hương
Bích An, Ích Trí, Bán Pha, Mãnh Ban
Trấn Nguyên Trấn
Ân Nhạc, Án Bản, Mãnh Đại, Giả Đông, Cửu Giáp, Cổ Thành, Chấn Thái, Hòa Bình
Hương
Điền Bá
Giang Thành Trấn
Mãnh Liệt, Chỉnh Đổng, Khúc Thủy, Bảo Tàng, Khang Bình
Hương
Quốc Khánh, Gia Hòa
Mạnh Liên Trấn
Na Doãn, Mãnh Mã, Mang Tín, Phú Nham
Hương
Cảnh Tín, Công Tín
Lan Thương Trấn
Mãnh Lãng, Thượng Doãn, Nhu Trát Độ, Huệ Dân, Đông Hồi
Hương
Nhu Phúc, Đông Hà, Đại Sơn, Nam Lĩnh, Mộc Kiết, Lạp Ba, Trúc Đường, Phú Bang, Phú Đông
Hương dân tộc
Phát Triển Hà, Khiêm Lục, Tuyết Lâm, Tửu Tỉnh, An Khang, Văn Đông
Tây Minh Trấn
Mãnh Toa, Mãnh Tạp, Ông Dát Khoa, Trung Khóa, Tân Hán
Hương
Nhạc Tống
Hương dân tộc
Lực Sở

Lâm ThươngSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Lâm Thương quản lí trực tiếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận, 4 huyện và 3 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 74 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 2 nhai đạo, 32 trấn, 27 hương và 13 hương dân tộc.
Lâm Tường Nhai đạo
Phượng Tường, Mang Bạn
Trấn
Bác Thượng
Hương
Mã Nghĩ, Chương Đà, Quyển Nội, Mã Đài, Bang Đông
Hương dân tộc
Nam Mỹ, Bình Thôn
Phượng Khánh Trấn
Phượng Sơn, Lỗ Sử, Tiểu Loan, Doanh Bàn, Tam Xóa Hà, Mãnh Hữu, Tuyết Sơn, Lạc Đảng
Hương
Thi Lễ, Đại Tự
Hương dân tộc
Tân Hoa, Yêu Nhai, Quách Đại Trại
Vân Trấn
Ái Hoa, Mạn Loan, Đại Triêu Sơn Tây, Dũng Bảo, Mậu Lan, Hạnh Phúc, Đại Trại
Hương
Hiểu Nhai, Trà Phòng
Hương dân tộc
Mang Hoài, Lật Thụ, Hậu Thiến
Vĩnh Đức Trấn
Đức Đảng, Tiểu Mãnh Thống, Vĩnh Khang
Hương
Mãnh Bản, Á Luyện, Ban Tạp, Sùng Cương, Đại Sơn
Hương dân tộc
Ô Mộc Long, Đại Tuyết Sơn
Trấn Khang Trấn
Phượng Vĩ, Mãnh Phủng, Nam Tán
Hương
Mang Bính, Mãnh Đôi, Mộc Tràng
Hương dân tộc
Quân Tái
Song Giang Trấn
Mãnh Mãnh, Mãnh Khố
Hương
Sa Hà, Đại Văn, Mang Nhu, Bang Bính
Cảnh Mã Trấn
Cảnh Mã, Mãnh Vĩnh, Mãnh Tát, Mạnh Định
Hương
Đại Hưng, Tứ Bài Sơn, Hạ Phái, Mãnh Giản
Hương dân tộc
Mang Hồng
Thương Nguyên Trấn
Mãnh Đổng, Nham Soái, Mãnh Tỉnh, Mang Tạp
Hương
Đan Giáp, Nhu Lương, Mãnh Lai, Ban Hồng, Ban Lão
Hương dân tộc
Mãnh Giác

Sở HùngSửa đổi

Châu tự trị dân tộc Di Sở Hùng quản lí trực tiếp 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện, và 9 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 102 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 64 trấn, 34 hương và 4 hương dân tộc.
Sở Hùng Trấn
Lộc Thành, Đông Qua, Lữ Hợp, Tử Khê, Đông Hoa, Tử Ngọ, Thương Lĩnh, Tam Nhai, Bát Giác, Trung Sơn, Tân Thôn, Tây Xá Lộ
Hương
Thụ Tư, Đại Quá Khẩu, Đại Địa Cơ
Song Bách Trấn
Thỏa Điện, Đại Trang, Pháp Biểu, Ngạc Gia, Đại Mạch Địa
Hương
An Long Bảo, Ái Ni Sơn, Độc Điền
Mưu Định Trấn
Cộng Hòa, Tân Kiều, Giang Pha, Phượng Truân
Hương
Bàn Miêu, Tuất Nhai, An Nhạc
Nam Hoa Trấn
Long Xuyên, Sa Kiều, Ngũ Nhai, Hồng Thổ Pha, Mã Nhai, Thố Nhai
Hương
Nhất Nhai, La Vũ Trang, Ngũ Đỉnh Sơn
Hương dân tộc
Vũ Lộ
Diêu An Trấn
Đống Xuyên, Quang Lộc, Tiền Tràng, Di Hưng, Thái Bình, Quan Truân
Hương
Thích Trung, Tả Môn, Đại Hà Khẩu
Đại Diêu Trấn
Kim Bích, Thạch Dương, Lục Tư, Long Nhai, Tân Nhai, Triệu Gia Điếm, Tam Xóa Hà, Quế Hoa
Hương
Đàm Hoa, Thiết Tỏa, Tam Đài
Hương dân tộc
Loan Bích
Vĩnh Nhân Trấn
Vĩnh Định, Nghi Tựu, Trung Hòa
Hương
Liên Trì, Duy Đích, Mãnh Hổ
Hương dân tộc
Vĩnh Hưng
Nguyên Mưu Trấn
Nguyên Mã, Hoàng Qua Viên, Dương Nhai
Hương
Lão Thành, Vật Mậu, Giang Biên, Tân Hoa, Bình Điền, Lương Sơn, Khương Dịch
Vũ Định Trấn
Sư Sơn, Cao Kiều, Miêu Nhai, Sáp Điện, Bạch Lộ, Vạn Đức, Kỷ Y
Hương
Điền Tâm, Phát Oa, Hoàn Châu
Hương dân tộc
Đông Pha
Lục Phong Trấn
Kim Sơn, Nhân Hưng, Bích Thành, Cần Phong, Nhất Bình Lãng, Quảng Thông, Hắc Tỉnh, Thổ Quan, Thải Vân, Hòa Bình, Khủng Long Sơn
Hương
Trung Thôn, Cao Phong, Thỏa An

Hồng HàSửa đổi

Châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà quản lí trực tiếp 13 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 4 thành phố cấp huyện, 6 huyện và 3 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 135 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 9 nhai đạo, 64 trấn, 57 hương và 5 hương dân tộc.
Cá Cựu Nhai đạo
Thành Khu, Sa Điện, Đại Truân
Trấn
Tích Thành, Kê Nhai, Lão Hán, Tạp Phòng, Mạn Háo
Hương
Giả Sa, Bảo Hòa
Khai Viễn Nhai đạo
Nhạc Bạch Đạo, Linh Tuyền
Trấn
Trung Hòa Doanh, Tiểu Long Đàm
Hương
Dương Nhai, Bi Cách
Hương dân tộc
Đại Trang
Mông Tự Nhai đạo
Văn Lan, Vũ Quá Phô, Quan Lan, Văn Tụy
Trấn
Thảo Bá, Tân An Sở, Chỉ Thôn, Minh Thứu, Lãnh Tuyền
Hương
Thủy Điền, Tây Bắc Lặc
Hương dân tộc
Kỳ Lộ Bạch, Lão Trại
Di Lặc Trấn
Di Dương, Tân Tiếu, Hồng Khê, Trúc Viên, Bằng Phổ, Tuần Kiểm Ti, Tây Nhất, Tây Nhị, Tây Tam
Hương
Đông Sơn, Ngũ Sơn, Giang Biên
Kiến Thủy Trấn
Lâm An, Quan Sảnh, Tây Trang, Thanh Long, Nam Trang, Xóa Khoa, Khúc Giang, Diện Điện
Hương
Phổ Hùng, Lý Hạo Trại, Pha Đầu, Bàn Giang, Lợi Dân, Điện Vĩ
Thạch Bình Trấn
Dị Long, Bảo Tú, Bá Tâm, Long Bằng, Long Vũ, Tiếu Trùng, Ngưu Nhai
Hương
Tân Thành, Đại Kiều
Lô Tây Trấn
Trung Xu, Kim Mã, Cựu Thành, Ngọ Nhai Phô, Bạch Thủy
Hương
Hướng Dương, Tam Đường, Vĩnh Ninh
Nguyên Dương Trấn
Nam Sa, Tân Nhai, Ngưu Giác Trại
Hương
Sa Lạp Thác, Dát Nương, Thượng Tân Thành, Tiểu Tân Nhai, Phùng Xuân Lĩnh, Đại Bình, Phàn Chi Hoa, Hoàng Mao Lĩnh, Hoàng Thảo Lĩnh, Nga Trát, Mã Nhai
Hồng Hà Trấn
Dĩ Tát, Giáp Dần, Bảo Hoa, Nhạc Dục, Lãng Đê
Hương
Lạc Ân, Thạch Đầu Trại, A Trát Hà, Đại Dương Nhai, Xa Cổ, Giá Xa, Điệt Mã, Tam Thôn
Lục Xuân Trấn
Đại Hưng, Ngưu Khổng, Đại Hắc Sơn, Bình Hà
Hương
Qua Khuê, Đại Thủy Câu, Bán Pha, Kỵ Mã Bá, Tam Mãnh
Bình Biên Trấn
Ngọc Bình, Tân Hiện, Hòa Bình, Bạch Hà
Hương
Bạch Vân, Tân Hoa, Loan Đường
Kim Bình Trấn
Kim Hà, Kim Thủy Hà, Mãnh Lạp, Lão Mãnh
Hương
Đồng Hán, Lão Tập Trại, A Đắc Bác, Sa Y Pha, Đại Trại, Mã An Để, Mãnh Kiều, Doanh Bàn
Hương dân tộc
Giả Mễ
Hà Khẩu Trấn
Hà Khẩu, Nam Khê
Hương
Lão Phạm Trại, Dao Sơn, Liên Hoa Than
Hương dân tộc
Kiều Đầu

Văn SơnSửa đổi

Châu tự trị dân tộc Choang, Miêu Văn Sơn quản lí trực tiếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện và 7 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 104 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 3 nhai đạo, 42 trấn, 43 hương và 16 hương dân tộc.
Văn Sơn Nhai đạo
Khai Hóa, Ngọa Long, Tân Bình
Trấn
Cổ Mộc, Bình Bá, Mã Đường, Đức Hậu, Tiểu Nhai, Bạc Trúc, Truy Lật Nhai
Hương
Tân Nhai, Hỉ Cổ
Hương dân tộc
Đông Sơn, Liễu Tỉnh, Bá Tâm, Bỉnh Liệt, Hồng Điện
Nghiễn Sơn Trấn
Giang Na, Bình Viễn, Giá Y, A Mãnh
Hương
Bát Dát, Giả Tịch, Bạng Nga
Hương dân tộc
A Xá, Duy Ma, Bàn Long, Cán Hà
Tây Trù Trấn
Tây Sái, Hưng Nhai
Hương
Bạng Cốc, Liên Hoa Đường, Tân Mã Nhai, Bách Lâm, Pháp Đấu, Đổng Mã, Kê Nhai
Ma Lật Pha Trấn
Ma Lật, Đại Bình, Đổng Cán, Thiên Bảo
Hương
Hạ Kim Hán, Bát Bố, Lục Hà, Dương Vạn, Thiết Hán, Mã Nhai
Hương dân tộc
Mãnh Động
Mã Quan Trấn
Mã Bạch, Bát Trại, Nhân Hòa, Mộc Hán, Giáp Hàn Thiến, Tiểu Bá Tử, Đô Long, Kim Hán, Pha Cước
Hương
Nam Lao, Đại Lật Thụ, Miệt Hán, Cổ Lâm Thiến
Khâu Bắc Trấn
Cẩm Bình, Viết Giả, Song Long Doanh
Hương
Thiên Tinh, Bình Trại, Quan Trại, Ôn Lưu
Hương dân tộc
Bát Đạo Tiếu, Thụ Bì, Nị Cước, Tân Điếm, Xá Đắc
Quảng Nam Trấn
Liên Thành, Bát Bảo, Nam Bình, Châu Nhai, Na Sái, Châu Lâm, Bá Mỹ
Hương
Đồng Bảo, Cựu Mạc, Dương Liễu Tỉnh, Bản Bạng, Thự Quang, Hắc Chi Quả, Triện Giác, Ngũ Châu, Giả Thố, Giả Thái, Để Vu
Phú Ninh Trấn
Tân Hoa, Quy Triêu, Bác Ải, Lý Đạt, Điền Bồng, Mộc Ương
Hương
Bản Lôn, Cốc Lạp, Giả Tang, Na Năng, A Dụng, Hoa Giáp
Hương dân tộc
Động Ba

Tây Song Bản NạpSửa đổi

Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp quản lí trực tiếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 33 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 2 nhai đạo, 19 trấn, 5 hương và 7 hương dân tộc.
Cảnh Hồng Nhai đạo
Doãn Cảnh Hồng, Giang Bắc
Trấn
Dát Sái, Mãnh Long, Mãnh Hãn, Mãnh Dưỡng, Phổ Văn
Hương
Cảnh Nột, Đại Độ Cương, Mãnh Vượng
Hương dân tộc
Cảnh Cáp, Cơ Nặc Sơn
Mãnh Hải Trấn
Mãnh Hải, Đả Lạc, Mãnh Hỗn, Mãnh Già, Mãnh Mãn, Mãnh A
Hương
Mãnh Tống, Mãnh Vãng
Hương dân tộc
Cách Lãng Hòa, Bố Lãng Sơn, Tây Định
Mãnh Lạp Trấn
Mãnh Tịch, Mãnh Phủng, Mãnh Mãn, Mãnh Lôn, Ma Hàm, Mãnh Bạn, Quan Luy, Dịch Vũ
Hương dân tộc
Tượng Minh, Dao Khu

Đại LýSửa đổi

Châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý quản lí trực tiếp 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện, 8 huyện và 3 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 112 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 3 nhai đạo, 69 trấn, 29 hương và 11 hương dân tộc.
Đại Lý Nhai đạo
Hạ Quan, Thái Hòa, Mãn Giang
Trấn
Đại Lý, Phượng Nghi, Hỉ Châu, Hải Đông, Oạt Sắc, Loan Kiều, Ngân Kiều, Song Lang, Thượng Quan
Hương dân tộc
Thái Ấp
Tường Vân Trấn
Tường Thành, Sa Long, Vân Nam Dịch, Hạ Trang, Phổ Bằng, Lưu Hán, Hòa Điện, Mễ Điện
Hương
Lộc Minh
Hương dân tộc
Đông Sơn
Tân Xuyên Trấn
Kim Ngưu, Tân Cư, Châu Thành, Đại Doanh, Kê Túc Sơn, Lực Giác, Bình Xuyên, Kiều Điện
Hương dân tộc
Chung Anh, Lạp Ô
Di Độ Trấn
Di Thành, Hồng Nham, Tân Nhai, Dần Nhai, Tư Lực, Mật Chỉ
Hương
Đức Tư
Hương dân tộc
Ngưu Nhai
Vĩnh Bình Trấn
Bác Nam, Sam Dương, Long Nhai
Hương
Long Môn
Hương dân tộc
Bắc Đấu, Hán Nhai, Thủy Tiết
Vân Long Trấn
Nặc Đặng, Công Quả Kiều, Tào Giản, Bạch Thạch
Hương
Bảo Phong, Quan Bình, Trường Tân, Kiểm Tào, Dân Kiến
Hương dân tộc
Đoàn Kết, Miêu Vũ
Nhĩ Nguyên Trấn
Sài Bích Hồ, Đặng Xuyên, Hữu Sở, Tam Doanh, Phượng Vũ, Kiều Hậu
Hương
Ngưu Nhai, Luyện Thiết, Tây Sơn
Kiếm Xuyên Trấn
Kim Hoa, Lão Quân Sơn, Điện Nam, Sa Khê, Mã Đăng
Hương
Dương Sầm, Di Sa, Tượng Đồ
Hạc Khánh Trấn
Vân Hạc, Tân Truân, Tùng Quế, Hoàng Bình, Thảo Hải, Tây Ấp, Long Khai Khẩu
Hương
Kim Đôn
Hương dân tộc
Lục Hợp
Dạng Tỵ Trấn
Thương Sơn Tây, Dạng Giang, Bình Pha, Thuận Tỵ
Hương
Phú Hằng, Thái Bình, Ngõa Hán, Long Đàm, Kê Nhai
Nam Giản Trấn
Nam Giản, Tiểu Loan Đông, Công Lang, Bảo Hoa, Vô Lượng Sơn
Hương
Ủng Thúy, Nhạc Thu, Bích Khê
Nguy Sơn Trấn
Nam Chiếu, Miếu Nhai, Đại Thương, Vĩnh Kiến
Hương
Nguy Bảo Sơn, Mã An Sơn, Tử Kim, Ngũ Ấn, Ngưu Nhai, Thanh Hoa

Đức HoànhSửa đổi

Châu tự trị dân tộc Thái, Cảnh Pha Đức Hoành quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố cấp huyện và 3 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 51 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 1 nhai đạo, 23 trấn, 22 hương và 5 hương dân tộc.
Thụy Lệ Trấn
Mãnh Mão, Uyển Đinh, Lộng Đảo
Hương
Tả Tương, Hộ Dục, Mãnh Tú
Mang Nhai đạo
Mãnh Hoán
Trấn
Mang Thị, Già Phóng, Mãnh Kiết, Mang Hải, Phong Bình
Hương
Hiên Cương, Giang Đông, Tây Sơn, Trung Sơn, Ngũ Xóa Lộ
Hương dân tộc
Tam Đài Sơn
Lương Hà Trấn
Già Đảo, Mang Đông, Mãnh Dưỡng
Hương
Bình Sơn, Tiểu Hán, Đại Hán, Hà Tây
Hương dân tộc
Cửu Bảo, Nẵng Tống
Doanh Giang Trấn
Bình Nguyên, Cựu Thành, Na Bang, Lộng Chương, Trản Tây, Tạp Trường, Tích Mã, Thái Bình
Hương
Tân Thành, Du Tùng Lĩnh, Mang Chương, Chi Na, Mãnh Lộng, Đồng Bích Quan
Hương dân tộc
Tô Điển
Lũng Xuyên Trấn
Chương Phượng, Lũng Bả, Cảnh Hãn, Thành Tử
Hương
Hộ Quốc, Thanh Bình, Vương Tử Thụ, Mãnh Ước
Hương dân tộc
Hộ Tát

Nộ GiangSửa đổi

Châu tự trị dân tộc Lật Túc Nộ Giang quản lí trực tiếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện, 1 huyện và 2 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 29 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 13 trấn, 14 hương và 2 hương dân tộc.
Lô Thủy Trấn
Lục Khố, Lỗ Chưởng, Phiến Mã, Thượng Giang, Lão Oa, Đại Hưng Địa
Hương
Xưng Can, Cổ Đăng
Hương dân tộc
Lạc Bản Trác
Phúc Cống Trấn
Thượng Mạt
Hương
Tử Lý Giáp, Giá Khoa Để, Lộc Mã Đăng, Thạch Nguyệt Lượng, Mã Cát
Hương dân tộc
Thất Hà
Cống Sơn Trấn
Tỳ Khai, Bính Trung Lạc
Hương
Phủng Đương, Phổ Lạp Để, Độc Long Giang
Lan Bình Trấn
Kim Đỉnh, Lạp Tỉnh, Doanh Bàn, Thông Điện
Hương
Hà Tây, Trung Bài, Thạch Đăng, Thố Nga

Địch KhánhSửa đổi

Châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh quản lí trực tiếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện, 1 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 29 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 9 trấn, 17 hương và 3 hương dân tộc.
Shangri-La (Hương Cách Lý Lạp) Trấn
Kiến Đường, Tiểu Trung Điện, Hổ Khiêu Hạp, Kim Giang
Hương
Thượng Giang, Lạc Cát, Ni Tây, Cách Cha, Đông Vượng, Ngũ Cảnh
Hương dân tộc
Tam Bá
Dêqên (Đức Khâm) Trấn
Thăng Bình, Bôn Tử Lan
Hương
Phật Sơn, Vân Lĩnh, Yến Môn, Dương Lạp
Hương dân tộc
Tha Đỉnh, Hà Nhược
Duy Tây Trấn
Bảo Hòa, Diệp Chi, Tháp Thành
Hương
Vĩnh Xuân, Phàn Thiên Các, Bạch Tế Tấn, Khang Phổ, Ba Địch, Trung Lộ, Duy Đăng

Tham khảoSửa đổi