Mở trình đơn chính

Danh sách các chi động vật lưỡng cư tiền sử

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các chi động vật lưỡng cư tiền sử là một nỗ lực để tạo ra một danh sách toàn diện tất cả các chi từ hóa thạch từng được coi là động vật lưỡng cư. Danh sách không chỉ bao gồm tất cả chi thường được chấp nhận, mà còn gồm các chi mà bây giờ được coi là không hợp lệ, nghi ngờ (nomina dubia), hoặc không được chính thức công bố (nomina nuda), cũng như từ đồng nghĩa cơ sở của những tên đã thành lập,và chi mà không còn coi động vật lưỡng cư. Các dạng lưỡng cư hiện đại được loại ra khỏi danh sách này.

ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

FSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

JSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

QSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VSửa đổi

WSửa đổi

XSửa đổi

YSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi