Danh sách các chi động vật lưỡng cư tiền sử

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các chi động vật lưỡng cư tiền sử là một nỗ lực để tạo ra một danh sách toàn diện tất cả các chi từ hóa thạch từng được coi là động vật lưỡng cư. Danh sách không chỉ bao gồm tất cả chi thường được chấp nhận, mà còn gồm các chi mà bây giờ được coi là không hợp lệ, nghi ngờ (nomina dubia), hoặc không được chính thức công bố (nomina nuda), cũng như từ đồng nghĩa cơ sở của những tên đã thành lập,và chi mà không còn coi động vật lưỡng cư. Các dạng lưỡng cư hiện đại được loại ra khỏi danh sách này.

ASửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ISửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

QSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

USửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

XSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

YSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi