Danh sách chi động vật lưỡng cư tiền sử

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các chi động vật lưỡng cư tiền sử là một nỗ lực để tạo ra một danh sách toàn diện tất cả các chi từ hóa thạch từng được coi là động vật lưỡng cư. Danh sách không chỉ bao gồm tất cả chi thường được chấp nhận, mà còn gồm các chi mà bây giờ được coi là không hợp lệ, nghi ngờ (nomina dubia), hoặc không được chính thức công bố (nomina nuda), cũng như từ đồng nghĩa cơ sở của những tên đã thành lập,và chi mà không còn coi động vật lưỡng cư. Các dạng lưỡng cư hiện đại được loại ra khỏi danh sách này.

A sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Adelospondylus
 
Albanerpeton
 
Amphibamus
 
Archegosaurus

B sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Beelzebufo
 
Balanerpeton
 
Batrachosuchus

C sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Cacops
 
Cardiocephalus
 
Compsocerops
 
Chunerpeton

D sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Diplocaulus
 
Dvinosaurus

E sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Eocaecilia
 
Eryops

F sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Gerrothorax

H sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Karaurus

L sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Laidleria

M sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Mastodonsaurus
 
Metoposaurus
 
Microbrachis

N sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Ophiderpeton

P sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Platyhystrix
 
Prosalirus
 
Peltobatrachus
 
Pantylus
 
Paracyclotosaurus
 
Pelodosotis
 
Pelorocephalus

Q sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Rhinesuchus

S sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Sclerocephalus
 
Saharastega
 
Siderops

T sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Triadobatrachus
 
Trematosaurus

U sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Wetlugasaurus

X sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Y sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Z sửa

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Zatrachys

Chú thích sửa

Tham khảo sửa