Fano Adriano là một đô thịthị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Teramo trong vùng Abruzzo. Fano Adriano có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Fano Adriano giáp với các đô thị:

Tham khảo Sửa đổi