Ft³ hay foot khối là một đơn vị đo lường thể tích thuộc hệ đo lường Anh-Mỹ (không thuộc hệ đo lường quốc tế SI) được sử dụng tại Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh. Nó được định nghĩa như là một hình khối có các cạnh dài một foot (0,3048 mét).

Bảng so sánh sửa

1 Ft³ hay foot khối  = 1728 in³
=127 yard khối
≈ 0.037037 yard khối
=0.028316846592
=28.316846592 lít
=57677 gallon chất lỏng tại Hoa Kỳ
=7480512999999 gallon chất lỏng tại Hoa Kỳ
≈ 7.48051948 gallon chất lỏng tại Hoa Kỳ
= 7372877 ounce chất lỏng tại Hoa Kỳ
≈ 957.50649350 ounce chất lỏng tại Hoa Kỳ
≈ 6.22883546 gallon của Anh
≈ 996.61367 ounce chất lỏng của Anh

Ký hiệu sửa

Không có ký hiệu hoàn vũ nào được đồng thuận nhưng các ký hiệu sau được dùng:

  • cubic feet, cubic foot, cubic ft
  • cu ft, cu feet, cu foot
  • ft³, feet³, foot³
  • feet^3, foot^3, ft^3
  • feet/-3, foot/-3, ft/-3 ft

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa