Giám đốc điều hành

Một trong những vị trí điều hành cấp cao nhất trong một tổ chức

Giám đốc điều hành, giám đốc quản lý (viết tắt là COO, tiếng Anh: chief operations officer) là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất trong một tổ chức, một cấu thành của "bộ C" (the C-suite - những chức danh quản lý với từ "Chief"). COO thường là người chỉ huy thứ hai tại công ty, đặc biệt nếu người điều hành cấp cao nhất là chủ tịch và tổng giám đốc điều hành. COO chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của công ty và tòa nhà văn phòng của công ty, là người quản lý chỉ đạo hoặc giám sát hoạt động kinh doanh.[ COO thường xuyên báo cáo với giám đốc điều hành cấp cao nhất, hay gọi là Tổng Giám đốc điều hành (CEO).[1] Ngoài việc quản lý nhân viên có trách nhiệm, trọng tâm công việc là sản xuất tối ưu chi phí cho các dịch vụ vận hành, triển khai nhân sự và lập kế hoạch nguồn lực, điều phối dòng nguyên liệu và đảm bảo hàng hóa luôn sẵn có.

Với tiếng Việt, người ta vẫn gọi COO là Giám đốc điều hành. Tuy nhiên ở các nước phương Tây, trong trường hợp Tổng giám đốc điều hành (CEO) hay Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairman) là nhà điều hành cấp cao nhất, thì COO có thể được coi là Chủ tịch (President).

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Levinson, Harry (1993), “Between CEO and COO”, Academy of Management Executive, 7 (2): 71–83, JSTOR 4165123