Chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị là người có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

5. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông;

6. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tham khảoSửa đổi