Giáo hoàng Êugêniô

(đổi hướng từ Giáo hoàng Eugene)

Giáo hoàng Êugêniô có thể là: