Giáo hoàng Grêgôriô

trang định hướng Wikimedia

Grêgôriô là tước hiệu của mười sáu Giáo hoàng công giáo và hai Giáo hoàng đối lập. Tên LatinhGregorius.

 1. Giáo hoàng Grêgôriô I (590–604), cũng được gọi là Grêgôriô Cả.
 2. Giáo hoàng Grêgôriô II (715–731)
 3. Giáo hoàng Grêgôriô III (731–741)
 4. Giáo hoàng Grêgôriô IV (827–844)
 5. Giáo hoàng Grêgôriô V (996–999)
 6. Giáo hoàng Grêgôriô VI (1045–1046)
 7. Giáo hoàng Grêgôriô VII (1073–1085), Hildebrand
 8. Giáo hoàng Grêgôriô VIII (1187)
 9. Giáo hoàng Grêgôriô IX (1227–1241)
 10. Giáo hoàng Grêgôriô X (1271–1276)
 11. Giáo hoàng Grêgôriô XI (1370–1378)
 12. Giáo hoàng Grêgôriô XII (1406–1415)
 13. Giáo hoàng Grêgôriô XIII (1572–1585), người tạo ra Lịch Gregorian
 14. Giáo hoàng Grêgôriô XIV (1590–1591)
 15. Giáo hoàng Grêgôriô XV (1621–1623)
 16. Giáo hoàng Grêgôriô XVI (1831–1846)