Giáo hoàng Grêgôriô

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Giáo hoàng Gregory)

Grêgôriô là tước hiệu của mười sáu Giáo hoàng Công giáo và hai Giáo hoàng đối lập . Tên LatinhGregorius.

 1. [Thánh[Giáo hoàng Grêgôriô I]] (590–604) cũng được gọi là Grêgôriô Cả.
 2. [Thánh[Giáo hoàng Grêgôriô II]] (715–731)
 3. [Thánh[Giáo hoàng Grêgôriô III]] (731–741)
 4. Giáo hoàng Grêgôriô IV (827–844)
 5. Giáo hoàng Grêgôriô V (996–999)
 6. Giáo hoàng Grêgôriô VI (1045–1046)
 7. [Thánh[Giáo hoàng Grêgôriô VII]] (1073–1085) Hildebrand Soana
 8. Giáo hoàng Grêgôriô VIII (1187)
 9. Giáo hoàng Grêgôriô IX (1227–1241)
 10. [Chân Phước[Giáo hoàng Grêgôriô X]] (1271–1276)
 11. Giáo hoàng Grêgôriô XI (1370–1378)
 12. Giáo hoàng Grêgôriô XII (1406–1415)
 13. Giáo hoàng Grêgôriô XIII (1572–1585) người tạo ra Lịch Gregorian / Gregory , từ Lịch Julius
 14. Giáo hoàng Grêgôriô XIV (1590–1591)
 15. Giáo hoàng Grêgôriô XV (1621–1623)
 16. Giáo hoàng Grêgôriô XVI (1831–1846) Tu sĩ thuộc Dòng Camaldoli