Giải John Bates Clark là một giải thưởng của Hội Kinh tế Hoa Kỳ trao hai năm một lần, mỗi lần chỉ cho một học giả kinh tế học trẻ (dưới 40 tuổi) mang quốc tịch Hoa Kỳ hay Canada có đóng góp lớn lao cho tư tưởng và lý luận kinh tế học. Cùng với Giải thưởng kinh tế học của Ngân hàng Thụy Điển để tưởng niệm Nobel (gọi tắt là Giải Nobel kinh tế), đây là một trong hai giải thưởng danh giá nhất dành cho các nhà kinh tế học. Người ta tính ra rằng, có tới gần 40% số học giả kinh tế nhận Giải John Bates Clark lại nhận tiếp Giải Nobel kinh tế sau khoảng 22 năm (tính bình quân).

Cho đến nay đã có các nhà kinh tế sau nhận Giải John Bates Clark (con số trong ngoặc phía sau tên ai là năm người đó nhận tiếp Giải Nobel kinh tế):

John Bates Clark (1847-1938), người mà giải thưởng này mang tên, là một học giả kinh tế học lỗi lạc của Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Tham khảo

sửa