Giải Mâm xôi vàng cho đạo diễn tồi nhất

Giải Quả Mâm xôi vàng cho đạo diễn tồi nhất là một giải Quả Mâm xôi vàng dành cho đạo diễn của một phim được bầu là tồi nhất trong năm.

Dưới đây là danh sách các người đoạt giải và các người được đề cử theo từng năm:

Thập niên 1980Sửa đổi

1980 Robert Greenwald, phim Xanadu

1981 Michael Cimino, phim Heaven's Gate

1982 Ken Annakin, phim The Pirate Movie (đồng hạng) & Terence Young, - Inchon (đồng hạng)

1983 Peter Sasdy, phim The Lonely Lady

1984 John Derek, phim Bolero

1985 Sylvester Stallone, phim Rocky IV

1986 Prince, phim Under the Cherry Moon

1987 Norman Mailer, phim Tough Guys Don't Dance (đồng hạng) & Elaine May, phim Ishtar (đồng hạng)

1988 Blake Edwards, phim Sunset (đồng hạng) & Stewart Raffill, phim Mac and Me (đồng hạng)

1989 William Shatner, phim Star Trek V: The Final Frontier

Thập niên 1990Sửa đổi

1990 John Derek, phim Ghosts Can't Do It

1991 Michael Lehmann, phim Hudson Hawk

1992 David Seltzer, phim Shining Through

1993 Jennifer Lynch, phim Boxing Helena

1994 Steven Seagal, phim On Deadly Ground

1995 Paul Verhoeven, phim Showgirls

1996 Andrew Bergman, phim Striptease

1997 Kevin Costner, phim The Postman

1998 Gus Van Sant, phim Psycho

1999 Barry Sonnenfeld, phim Wild Wild West

Thập niên 2000Sửa đổi

2000 Roger Christian, phim Battlefield Earth

2001 Tom Green, phim Freddy Got Fingered

2002 Guy Ritchie, phim Swept Away

2003 Martin Brest, phim Gigli

2004 Pitof, phim Catwoman

2005 John Mallory Asher, phim Dirty Love

2006 M. Night Shyamalan, phim Lady in the Water

2007 Chris Sivertson, phim I Know Who Killed Me

2008 Uwe Boll, phim 1968 Tunnel Rats, In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale & Postal

Bản mẫu:Golden Raspberry Award Years

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Giải Mâm xôi vàng cho đạo diễn tồi nhất