Golasecca là một đô thịthị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Varese trong vùng Lombardia. Golasecca có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Golasecca giáp với các đô thị:

Tham khảo sửa