Googolplex là một số nguyên có giá trị bằng 10googol, có nghĩa là có 10100 số 0 sau số 1. Con số này chỉ là một con số lý thuyết, vì thực tế chẳng có một thứ gì trên Trái Đất này dù rất nhiều như: số tế bào, số phân tử... đạt tới số lượng này.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  • Weisstein, Eric W., "Googolplex" từ MathWorld.
  • googolplex tại trang PlanetMath.org.
  • Padilla, Tony; Symonds, Ria. “Googol and Googolplex”. Numberphile. Brady Haran. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 3 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2017.

Bản mẫu:Số lớn