Hà Lạt Húc Liệt (Qara Hülëgü, mất năm 1252) là hãn của Hãn quốc Sát Hợp Đài (1242 - 1246, 1252). Ông là con trai của Mö'etüken (bị giết trong cuộc vây hãm Bamiyan), là cháu nội của Sát Hợp Đài và là chắt của Thành Cát Tư Hãn.

Tiền nhiệm:
Sát Hợp Đài
Hãn của Hãn quốc Sát Hợp Đài
Lần đầu

1242–1246
Kế nhiệm:
Dã Tốc Mông Kha
Tiền nhiệm:
Dã Tốc Mông Kha
Hãn của Hãn quốc Sát Hợp Đài
Lần hai

1252
Kế nhiệm:
Mộc Bát Lạt Sa
(dưới quyền nhiếp chính của Orghana)

Tham khảo

sửa