Hàm số bậc nhất

(Đổi hướng từ Hàm số tuyến tính)

Hàm số bậc nhất hay hàm số tuyến tính là hàm số của một hay nhiều biến biểu diễn dưới dạng đa thức với bậc cao nhất của tất cả các biến là 1. Ví dụ với 3 biến x, y, z thì hàm số bậc nhất có dạng

Đối với trường hợp đặc biệt đơn biến thì hàm này có dạng:

.

Hàm đơn biến

sửa

Chiều biến thiên

sửa
 
Đồ thị hàm  

Hàm số   đồng biến trên R nếu a>0, nghịch biến trên R nếu a<0

Đồ thị

sửa

Đồ thị của hàm số y=ax+b là đường thẳng có hệ số góc là a và có các tính chất sau:

  • Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b, b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.
  • Khi b=0, đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0,0)

Ứng dụng

sửa

Dấu của nhị thức bậc nhất

sửa

Nhị thức bậc nhất   có giá trị cùng dấu với hệ số a nếu   và trái dấu với hệ số a nếu  

Tham khảo

sửa