Hàn Thiên Thu (chữ Hán: 韩千秋) [1] là một tướng lĩnh thời Hán Vũ Đế, giữ chức Tế Nam tướng, từng dẫn quân tấn công Nam Việt[2] và chết trận.

Tiểu sử sửa

Hàn Thiên Thu quê ở Dĩnh Xuyên (nay thuộc Vũ Châu), từng giữ chức Tế Nam tướng.[3]

Năm 112 TCN, Hán Vũ Đế sai Hàn Thiên Thu mang quân sang đánh Nam Việt. Tể tướng Nam Việt Lã Gia bèn tiến hành chính biến, giết Triệu Ai Vương, Cù thái hậu cùng tình nhân An Quốc Thiếu Quý, lập Triệu Dương Vương. Sau đó Lã Gia đem quân đánh Thiên Thu, Hàn Thiên Thu bị chém chết. Hán Vũ Đế phong cho con Thiên Thu là Hàn Diên Niên làm Thành An hầu.[3]

Gia đình sửa

  • Hàn Diên Niên (韩延年), tước Thành An hầu, dũng tướng dưới quyền Hán Vũ Đế. Năm 99 TCN, Diên Niên giữ chức hiệu úy, theo Lý Lăng, Triệu Phá Nô đánh Hung Nô. Diên Niên cùng Lăng bị quân Hung Nô bao vây gần núi Đê Hãn, liều mình tử chiến, chết khi cùng Lăng phá vây. Lý Lăng thấy Diên Niên chết, bèn đầu hàng.[4][5][6][7]

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Hồng Nam, Hồng Lĩnh, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam chống phong kiên Trung Quốc xâm lược, Tập 1, Nhà xuất bảnKhoa Học Xã Hội, 1984. Trang 87.
  2. ^ Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1993. Trang 151.
  3. ^ a b Tư Mã Thiên, Sử ký, quyển 113, Liệt truyện, Nam Việt liệt truyện.
  4. ^ Hàn Sùng Nghĩa (韩崇义) (Tháng 3 năm 1999). Hàn thị lịch sử nhân vật chí (韩氏历史人物志). Thái Nguyên: Nhà xuất bản cổ tịch Sơn Tây. tr. 39. ISBN 7-80598-282-1.
  5. ^ 趣味导游历史知识 经典插图版. 北京:旅游教育出版社. Tháng 5 năm 2014. ISBN 7-5637-2917-8. |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)
  6. ^ Tư Mã Thiên, Sử ký, quyển 109, Liệt truyện, Lý tướng quân liệt truyện.
  7. ^ Ban Cố, Hán thư, quyển 54, Liệt truyện, Lý Quảng Tô Kiến truyện.