Hằng số Faraday

Hằng số vật lý

Trong vật lý và hóa học, hằng số Faraday là tích giữa điện tích cơ bản e với hằng số Avogadro. Là điện lượng đi qua dung dịch điện phân làm thoát ra ở điện cực 1 mol chất đơn hoá trị.

F = 96485.33212... C/mol

Hằng số F được biểu diễn:

với:

e = 1,602176634×10−19 C[1]
NA = 6,02214076×1023 mol−1[2]

NAhằng số Avogadro, và e là điện tích nguyên tố.

Chú thích

sửa
  1. ^ “2018 CODATA Value: elementary charge”. The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. 20 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2019.
  2. ^ “2018 CODATA Value: Avogadro constant”. The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. 20 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2019.