Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức luật pháp chủ yếu của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quy định hiện hànhSửa đổi

Hiện tại, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008) bao gồm:

Văn bản luậtSửa đổi

 1. Hiến pháp.
 2. Luật (bộ luật)
 3. Nghị quyết của Quốc hội.

Văn bản dưới luậtSửa đổi

 1. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 2. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
 3. Nghị định của Chính phủ.
 4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 5. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, thông tư của Chánh án tòa án nhân dân tối cao
 6. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 7. Nghị quyết liên tịch giữa ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
 8. Thông tư liên tịch giữa Chánh án tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 9. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Theo quy định cũSửa đổi

Theo các quy định cũ đã hết hiệu lực, ngoài các loại văn bản quy phạm pháp luật kể trên, trước đây còn có các loại văn bản pháp luật sau:

 • Nghị quyết của Chính phủ.
 • Chỉ thị của Thủ tướng.
 • Quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tham khảoSửa đổi

Tại sao đã có Luật mới mà vẫn dẫn chứng Luật cũ? Luật số 80/2015/QH13!!!