Hồn Trương Ba, da hàng thịt (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hồn Trương Ba, da hàng thịt có thể là: