Hoàng tinh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hoàng tinh trong tiếng Việt có thể đề cập đến một trong các loài hay nhóm loài thực vật dưới đây: