Hormizd III, quốc vương Sassanid thứ 16 của Ba Tư, con của Yazdegerd II (438-457) và kế vị vua cha năm 457.

Cảnh Hozmind III đăng quang thành shah của Iran.

Tiểu sử sửa

Hormizd III luôn luôn chiến đấu chống những người anh em của ông cũng như người EphthalitesBactria, cho đến năm 459 thì bị giết hại bởi anh trai là Peroz I (457-484).

Chú thích sửa

Tham khảo sửa