ISO 28000: 2007 (Đặc điểm kỹ thuật cho các hệ thống quản lý bảo mật cho chuỗi cung ứng) là một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa quy định các yêu cầu của hệ thống quản lý bảo mật, đặc biệt là xử lý bảo đảm an ninh trong chuỗi cung ứng. Các phần của tiêu chuẩn được coi là có sẵn công khai, trong khi toàn bộ thông số kỹ thuật có thể được mua từ Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế.

Phạm viSửa đổi

ISO 28000: 2007 được phát triển để mã hóa các hoạt động bảo mật trong hệ thống quản lý chuỗi cung ứng rộng hơn. Cấu trúc hệ thống quản lý PDCA đã được áp dụng trong việc phát triển ISO 28000: 2007 để mang các yếu tố của tiêu chuẩn này phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan như ISO 9001: 2000 và ISO 14001: 2004.[1][2]

Cải thiện tích hợp quản lý rủi roSửa đổi

Sự phát triển của một tiêu chuẩn quốc tế nhằm giải quyết quản lý rủi ro bảo mật cải thiện giao diện rộng hơn với quản lý rủi ro doanh nghiệp hiện có trong một nền tảng tích hợp chung. Phương pháp tích hợp này để quản lý rủi ro thường được sử dụng để phối hợp tốt hơn các cơ chế quản lý rủi ro chức năng chéo, cải thiện đo lường hiệu suất, đảm bảo cải tiến liên tục và giảm sai lệch các mục tiêu quản lý rủi ro giữa các silo.[3]

Ứng dụngSửa đổi

ISO 28000: 2007 được phát triển sao cho các tổ chức có quy mô khác nhau có thể áp dụng tiêu chuẩn này để cung cấp các chuỗi có mức độ phức tạp khác nhau.

Lý do chung cho các tổ chức áp dụng ISO 28000: 2007 liên quan đến:

 • phát triển hệ thống quản lý an ninh,
 • tuân thủ nội bộ với các mục tiêu của chính sách quản lý an ninh,
 • tuân thủ bên ngoài với điểm chuẩn thực hành tốt nhất,
 • Chứng nhận ISO.

Lợi íchSửa đổi

Việc áp dụng ISO 28000 có lợi ích chiến lược, tổ chức và hoạt động rộng lớn được thực hiện trong suốt chuỗi cung ứng và thực tiễn kinh doanh.[4]

Các lợi ích bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Khả năng phục hồi doanh nghiệp tích hợp
 • Thực hành quản lý được hệ thống hóa
 • Nâng cao uy tín và nhận diện thương hiệu
 • Thuật ngữ căn chỉnh và sử dụng khái niệm
 • Cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng
 • Điểm chuẩn so với tiêu chí quốc tế
 • Quy trình tuân thủ tốt hơn

Công nhậnSửa đổi

ISO 28000: 2007 là một tiêu chuẩn có chứng nhận.[5]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ ISO 28004: 2007 Hướng dẫn thực hiện ISO 28000
 2. ^ Siegal, M. Tiêu chuẩn thay đổi thế giới của các chuyên gia bảo mật. ASIS International: Hội thảo ảo. 2008
 3. ^ Quản lý rủi ro tích hợp
 4. ^ Xây dựng SRM thành Thực tiễn Kinh doanh
 5. ^ ISO 28000: 2007 Thông số kỹ thuật cho các hệ thống quản lý rủi ro bảo mật cho chuỗi cung ứng http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htmlm?csnumber=44641