JavaScript Object Notation (thường được viết tắt là JSON) là một kiểu dữ liệu mở trong JavaScript. Kiểu dữ liệu này bao gồm chủ yếu là văn bản, có thể đọc được theo dạng cặp "thuộc tính - giá trị". Về cấu trúc, nó mô tả một vật thể bằng cách bọc những vật thể con trong vật thể lớn hơn trong dấu ngoặc nhọn ({ }). JSON là một kiểu dữ liệu trung gian, chủ yếu được dùng để vận chuyển thông tin giữa các thành phần của một chương trình.[1][2]

JSON
Phần mở rộng tên file.json
Kiểu phương tiệnapplication/json
Kiểu định dạngtrao đổi thông tin
Được mở rộng từJavaScript
Tiêu chuẩnRFC 4627
Websitehttp://json.org/

Ví dụ sửa

{ 
  "name":"Product",
  "properties":
  { 
    "id":
    { 
      "type":"number",
      "description":"Product identifier",
      "required":true 
    }, 
    "name": 
    { 
      "description":"Name of the product", 
      "type":"string", 
      "required":true 
      
    },
    "price": 
    { 
      "type":"number",
      "minimum":0, 
      "required":true 
      
    }, 
    "tags": 
    { 
      "type":"array", 
      "items": 
      { 
        "type":"string" 
      } 
    } 
  } 
}

Tham khảo sửa

 1. ^ “A Modern Reintroduction To AJAX”. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2017.
 2. ^ “Standard ECMA-404”. www.ecma-international.org.

Liên kết ngoài sửa