Khế ước xã hội (định hướng)

Khế ước xã hội có thể là: