Kinh tế nhà nước

Kinh tế nhà nước là một khái niệm dùng để chỉ khu vực kinh tế thuộc sở hữu của nhà nước, do nhà nước trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua bộ máy đại diện là các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, bản chất của kinh tế nhà nước trong các chế độ kinh tế khác nhau là không giống nhau. Trong chủ nghĩa tư bản độc quyền, kinh tế nhà nước thực chất là khu vực kinh tế của tập thể tư bản độc quyền.[1]

Tham khảoSửa đổi