Lô Khê

trang định hướng Wikimedia

Lô Kê có thể chỉ:

  • Lô Khê (泸溪县), một huyện thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Lô Khê (芦溪县), một huyện thuộc địa cấp thị Bình Hương, tỉnh Giang Tây. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.