Lý Tồn Hiếu

Là một viên mãnh tướng cuối đời nhà Đường, một trong rất nhiều con nuôi và được liệt vào "Thập tam thái bảo" – 13 viên kiêu tướng thân tín của Tấn vương Lý Khắc Dụng

Lý Tồn Hiếu (chữ Hán: 李存孝, ? -894), người Phi Hồ, Đại Châu [1], tên gốc là An Kính Tư, là một viên mãnh tướng cuối đời nhà Đường, một trong rất nhiều con nuôi và được liệt vào "Thập tam thái bảo" – 13 viên kiêu tướng thân tín của Tấn vương Lý Khắc Dụng.

Địa vị của ông trong tiểu thuyết chương hồi "Tàn Đường Ngũ Đại sử diễn nghĩa" (tác giả La Quán Trung) xếp trên cả Thiết thương Vương Ngạn Chương, tương đương với địa vị của Lý Nguyên Bá trong "Thuyết Đường", là thiên hạ vô địch.

Đánh phá Chiêu Nghĩa, chiếm được 3 châuSửa đổi

Khi Lý Khắc Dụng đang cướp bóc ở Đại Bắc thì gặp An Kính Tư, thu nhận làm con nuôi, đổi tên là Lý Tồn Hiếu. Ông đảm nhiệm chức kỵ tướng, thường đi theo bên cạnh Lý Khắc Dụng.

Năm Văn Đức đầu tiên (888) nhà Đường, Trương Ngôn ở Hà Nam công phá Hà Dương, Lạc Dương lưu thủ Lý Hãn Chi quy hàng Tấn vương Lý Khắc Dụng. Lý Khắc Dụng đem Lý Hãn Chi an trí ở Trạch Châu, sai Lý Tồn Hiếu cũng bọn Tiết A Đàn, An Hưu Hưu soái 7000 quân giúp Lý Hãn Chi lấy lại Hà Dương. Chu Ôn cũng phái Đinh Hội, Ngưu Tồn Tiết đưa quân giúp Trương Ngôn. Đôi bên giao chiến ở Ôn Tuyền, quân Biện (chỉ Chu Ôn) chẹn giữ Thái Hành, Lý Tồn Hiếu đại bại, An Hưu Hưu bị bắt.

Bấy giờ, quân Tấn Dương đã có 2 châu Trạch, Lộ (Chiêu Nghĩa quân cũ), mỗi năm đều ra vùng Sơn Đông, cùng Chiêu Nghĩa tiết độ sứ Mạnh Phương Lập tranh giành 3 châu Hình, Minh, Từ (Chiêu Nghĩa quân mới). Lần nào Lý Tồn Hiếu cũng tham gia chiến đấu.

Tháng 6 năm Long Kỷ đầu tiên (889), Lý Khắc Dụng tự mình soái đại quân một lần nữa tấn công Mạnh Phương Lập, thề chiếm lấy 3 châu Hình, Minh, Từ. Lý Tồn Hiếu theo Lý Hãn Chi, đi trước sĩ tốt đánh phá con trai Mạnh Phương Lập là Mạnh Thiên, công hạ 2 châu Minh, Từ. Mạnh Phương Lập lại phái 2 tướng Trương Khái, Viên Phụng đưa mấy vạn quân đón đánh, tại Lưu Ly pha đôi bên triển khai tác chiến, bị quân Tấn Dương đánh cho đại bại, 2 tướng đều bị bắt.

Mạnh Phương Lập vốn tính đa nghi, tướng lĩnh thủ hạ đều rất oán hận ông ta, lại thêm thua trận, người người đều sinh lòng khác. Mạnh hổ thẹn sợ hãi, uống thuốc độc tự vẫn. Con trai ông ta là Mạnh Thiên, vốn rất được sĩ tốt ủng hộ, được tôn lên làm Chiêu Nghĩa lưu hậu. Mạnh Thiên cầu cứu Chu Ôn. Chu Ôn muốn mượn đường đi qua Ngụy Bác, tiết độ sứ La Hoằng Tín không cho; vì vậy Chu Ôn phái đại tướng Vương Kiền Dụ mang theo 100 người ngựa tinh tráng, đi qua đường nhỏ của Thiên Tích vào Hình Châu, cùng Mạnh Thiên hợp sức cố thủ.

Lý Khắc Dụng nghe được tin ấy, lệnh cho Lý Tồn Hiếu đánh gấp Hình Châu. Cuối cùng Mạnh Thiên lương hết binh mỏi, bắt trói Vương Kiền Dụ, đem quân Biện ra đầu hàng Lý Khắc Dụng.

Lý Tồn Hiếu theo Lý Khắc Dụng đưa quân về Thượng Đảng, ở gò Tam Thùy [2] đem rượu ra khao quân, rồi đàn trống mà ca hát. Lần này công hạ 3 châu, công lao của Lý Tồn Hiếu rất lớn.

Bắt sống Tôn Quỹ, đẩy lui quân BiệnSửa đổi

Năm Đại Thuận đầu tiên (890), triều đình lấy Trương Tuấn làm thống soái, các lộ binh mã cả thảy lên đến 50 vạn (?) [3], cùng thảo phạt Hà Đông. Lộ Châu tiểu hiệu Phùng Bá, nha tướng An Cư Thụ soái bộ hạ làm phản, giết Lộ Châu tiết độ sứ Lý Khắc Cung, đem Lộ Châu dâng cho quân Biện, Chu Ôn phái Hà Dương lưu hậu Chu Sùng Tiết đưa quân vào Lộ Châu, lại phái Lý Đảng tiến đánh Lý Hãn Chi ở Trạch Châu, Lý Tồn Hiếu đưa 5000 kỵ binh đến cứu viện.

Bấy giờ, triều đình sách phong Kinh Triệu doãn Tôn Quỹ làm Lộ Châu tiết độ sứ, nên Cung phụng quan Hàn Quy Phạm đưa tinh kỳ phù tiết đến Bình Dương, Tôn Quỹ nhận lấy các thứ ấy, đem đi Lộ Châu. Tôn Quỹ xuất thân là nho sinh, lần này làm phó chiêu thảo cho Trương Tuấn, có mấy vạn quân, Chu Ôn lại phái 3000 quân Biện làm hộ vệ. Tôn Quỹ mình mặc y phục rộng rãi, đầu đội Thanh lương tán, được quân lính che chở lên đường.

Tháng 8, Tôn Quỹ đưa quân vượt Tấn Châu, Giáng Châu, xuyên qua Đao Hoàng lĩnh tiến đến Thượng Đảng. Lý Tồn Hiếu nghe tin, đem 300 kỵ binh mai phục ở hang núi phía tây Trường Tử, đợi quân của Tôn Quỹ đi qua, đón đánh đối phương, bắt sống Tôn Quỹ, Hàn Quy Phạm, các đồ nghi trượng dành cho tiết độ sứ và 500 nha binh mà Hàn đưa theo. Tồn Hiếu đuổi theo những người ngựa còn lại, thẳng đến Đao Hoàng lĩnh, chém chết toàn bộ.

Lý Tồn Hiếu bắt Tôn Quỹ và Hàn Quy Phạm đeo gông, dùng vải trắng trói quặt ra đằng sau, áp giải đến dưới chân thành Lộ Châu đi vòng quanh, nói: "Triều đình mệnh cho thượng thư Tôn Quỹ đến nhậm chức Lộ Châu thống soái, phái sứ thần Hàn Quy Phạm đến ban các đồ nghi trượng dành cho tiết độ sứ, Cát Tùng Chu nhà người hãy lập tức trở về Biện Châu, để Tôn Quỹ nhận chức."

Về sau Tôn Quỹ bị đưa về gặp mặt Lý Khắc Dụng, ông ta thà chết không hàng, cuối cùng bị cưa như cưa gỗ mà chết. Tôn miệng không ngừng mắng, đến chết mới thôi, vô cùng cứng rắn.

Tháng 9, ngày Nhâm Dần (ngày 19), dưới thành Trạch Châu, quân Biện hô to với Lý Hãn Chi, nói: "Mày dựa vào thế lực của Thái Nguyên (chỉ Lý Khắc Dụng), hiện tại Thượng Đảng đã về với nhà Đường (quân Biện đang mượn danh nghĩa nhà Đường để thảo phạt Lý Khắc Dụng), quân Đường đã bao vây Thái Nguyên, người Sa Đà không còn sào huyệt mà trốn, mày còn biết dựa vào ai mà không đầu hàng?" Lý Tồn Hiếu nghe xong không bằng lòng, đưa 500 kỵ binh đi quanh doanh trại quân Biện hô lớn: "Người Sa Đà bọn ta vì thế nên muốn tìm sào huyệt, ắt phải đem thịt bọn mày cho các tướng sĩ làm thức ăn, hay nhất là bây giờ hãy đưa một thằng mập ra đánh với ta một trận." Kiêu tướng của Biện là Đặng Quý Quân soái quân ra đánh, Lý Tồn Hiếu múa sóc nghênh chiến, bắt sống ông ta. Buổi chiều cùng ngày tướng Biện là Lý Đảng thua chạy, Lý Tồn Hiếu đuổi đánh, giết và bắt hơn vạn người, đến tận Mã Lao quan mới quay về. Sau đó, ông đưa quân quay đầu về tấn công Lộ Châu.

Trước đó, Chu Ôn đã dặn Cát Tùng Chu, Chu Sùng Tiết giữ Lộ Châu đợi Tôn Quỹ, 2 người thấy Tôn Quỹ đã bị bắt, Lý Tồn Hiếu lại đến đánh, bèn lên ngựa bỏ thành mà chạy. Quân Tấn Dương giành lại được Lộ Châu. ngày Mậu Thân (ngày 25), Chu Ôn biết tin đại thế đã mất, ở trên đình đường trị tội thua trận của các tướng lĩnh, chém đầu Lý Đảng, Lý Trọng Dận, rồi lui binh về Lạc Dương.

Sau trận chiến, Lý Khắc Dụng phong Khang Quân Lập làm Chiêu Nghĩa lưu hậu, Lý Tồn Hiếu làm Phần Châu thứ sử. Lý Tồn Hiếu cho rằng mình có công lớn bắt sống Tôn Quỹ, đáng ra phải được nhậm chức ở Chiêu Nghĩa, đâm ra phẫn uất oán hận, liên tiếp mấy ngày không ăn, tùy tiện trách phạt, chém giết thuộc hạ, sĩ tốt; bắt đầu có ý đồ phản bội Lý Khắc Dụng.[4]

Đánh bại liên quân, tha cho cấm binhSửa đổi

Tháng 10, quan quân do Trương Tuấn thống lĩnh từ Âm Địa quan tiến ra, tiền quân đến được Phần Châu. Lý Khắc Dụng phái Tiết A Đàn, Lý Thừa Tự lĩnh 3000 kỵ binh bày đặt doanh trại ở Hồng Đỗng, Lý Tồn Hiếu đưa 5000 quân bày đặt doanh trại ở Triệu thành. Trấn Quốc tiết độ sứ Hàn Kiến phái 300 sĩ tốt cường tráng vào lúc nửa đêm, tập kích quân doanh của Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu đã đoán được, sắp đặt mai phục đợi nhân mã của Hàn Kiến đến, người mà Hàn phái đi, không còn 1 mống trở về.

2 lộ quân Tĩnh Nan và Phượng Tường khiếp sợ uy danh của Lý Tồn Hiếu, chưa đánh đã lui. Ông soái lĩnh quân Tấn Dương thừa thắng truy kích, thẳng đến dưới chân thành Tấn Châu. Trương Tuấn đưa quân ra khỏi thành giao chiến, một lần nữa thất bại, quan quân bị chém chết gần 3000 người.

Các lộ quân Tĩnh Nan, Phượng Tường, Bảo Đại, Định Nan như "kinh cung chi điểu", tranh nhau vượt sông Hoàng Hà chạy về phía tây. Trương Tuấn chỉ còn Trường An cấm quân và lộ quân Tuyên Vũ tổng cộng 1 vạn người, cùng Hàn Kiến đóng chặt cửa thành Tấn Châu cố thủ, không dám ra ngoài.

Lý Tồn Hiếu đầu tiên đưa quân đánh Giáng Châu, tháng 11, thứ sử Trương Hành Cung bỏ thành chạy trốn. Lý Tồn Hiếu đưa quân quay lại tấn công Tấn Châu, vây đánh 3 ngày, thuộc hạ của ông bàn rằng: "Trương Tuấn là Tể tướng, chúng ta có bắt được ông ta cũng chẳng biết làm gì; cấm binh của thiên tử, chúng ta không nên giết hại." Vì vậy, Lý Tồn Hiếu đưa quân lùi lại 50 dặm đóng trại. Trương Tuấn, Hàn Kiến từ Hàm Khẩu chạy trốn.

Lý Tồn Hiếu đánh chiếm Tấn Châu, Giáng Châu, thả quân cướp bóc khắp một dải Từ Châu, Thấp Châu. Còn Trương, Hàn vượt núi Vương Ốc đến được Hà Dương, phá hủy nhà dân, lấy gỗ làm bè để vượt sông Hoàng Hà, sĩ tốt chết đuối rất nhiều.

Bất hòa Tồn Tín, ngầm mưu phản TấnSửa đổi

Tháng 3 năm Đại Thuận thứ 2 (891), Hình Châu tiết độ sứ An Tri Kiến ngầm đi lại với Chu Ôn, Lý Khắc Dụng dâng biểu xin cho Lý Tồn Hiếu thay thế ông ta. An Tri Kiến sợ quá, chạy đến Thanh Châu, triều đình cho ông ta làm Thần Vũ thống quân. Lý Tồn Hiếu nhậm chức Hình Châu lưu hậu. An Tri Kiến mang theo 3000 thuộc hạ, muốn đến Trường An, đi qua Vận Châu. Chu Tuyên ở Vận Châu là đồng minh của Lý Khắc Dụng, đặt mai phục ở Hoàng Hà, chém chết An Tri Kiến, đưa đầu ông ta về Tấn Dương.

Lúc này, quân Tấn Dương mấy năm liền tấn công Thường Sơn của Triệu vương Vương Dong. Vương cầu cứu Lý Khuông Uy ở U Châu. Lý đưa quân đến, quân Tấn Dương rút về.

Tháng giêng năm Cảnh Phúc đầu tiên (892), Vương – Lý hợp binh 10 vạn đánh Nghiêu Sơn, Lý Khắc Dụng mệnh cho Lý Tồn Tín làm Phiên Hán mã bộ đô chỉ huy sứ, hiệp đồng với Lý Tồn Hiếu đánh trả Vương – Lý. Nhưng quan hệ của 2 người Tín – Hiếu vốn không tốt, đâm ra nghi ngờ đó kỵ lẫn nhau, bên này quan sát bên kia mà không tiến quân. Lý Khắc Dụng đành thay họ bằng Lý Tự Huân, đánh bại quân đội U châu, Trấn Châu, chém chết 3 vạn người. Lý Tồn Tín trở về nói gièm với Lý Khắc Dụng rằng: "Tồn Hiếu ăn ở 2 lòng, thường tránh quân Triệu không đánh."

Lý Tồn Hiếu trong lòng không yên, ngầm liên kết với Biện và Triệu, dâng biểu lấy 3 châu Hình, Minh, Từ quy thuận triều đình. Thỉnh cầu được ban cho tinh kỳ tiết việt của tiết độ sứ, để ông có thể hội đồng với các lộ quân khác thảo phạt Lý Khắc Dụng. Đường Chiêu Tông ban chiếu lệnh, phong Lý Tồn Hiếu làm Hình, Minh, Từ 3 châu tiết độ sứ, nhưng các lộ quân không có hành động gì, chỉ có Vương Dong đưa quân đến cứu viện.

Liền trong tháng 3, Lý Khắc Dụng liên quân với Nghĩa Vũ tiết độ sứ Vương Xử Tồn đánh Vương Dong. Ngày Quý Sửu (ngày 9), họ phá được trấn Thiên Trường ở phía đông sông Hô Đà. Ngày Mậu Ngọ (ngày 14), Vương Dong ở huyện Cửu Môn cùng Khắc Dụng – Xử Tồn triển khai tác chiến, kết quả Khắc Dụng – Xử Tồn đại bại, bị giết chết và bị bắt sống hơn 3 vạn người. Ngày Tân Dậu (ngày 17), Lý Khắc Dụng lui quân về Loan thành đóng trại. Đường Chiêu Tông ban chiếu lệnh cho Hà Đông cùng Trấn Châu, Định Châu, U Châu, cả bốn trấn hòa giải.

Thất cơ đầu hàng, chịu phạt xé thâySửa đổi

Năm Cảnh Phúc thứ 2 (893), Lý Khắc Dụng tự mình soái đại quân ra Tỉnh Hình, bức bách Chân Định, nên Lý Tồn Hiếu đến gặp Vương Dong để thương thảo quân cơ. Lý Khắc Dụng biết tin cả giận, tháng 7 ra quân thảo phạt Tồn Hiếu.

Đầu tiên Vương Dong đưa quân đến cứu viện Tồn Hiếu, nhưng bị Lý Khắc Dụng đánh bại ở Bình Sơn. Ngày Nhâm Thân (ngày 6), quân Tấn Dương tiến đánh Trấn Châu, Vương Dong vô cùng sợ hãi, lâm trận thay cờ, xin "kết làm đồng minh, dâng tiền 50 vạn, trả lương thực 20 vạn, xin ra quân giúp thảo phạt Lý Tồn Hiếu"[5]. Lý Khắc Dụng chấp nhận.

Lý Khắc Dụng ở Loan thành chỉnh huấn quân đội, hợp binh với Vương Dong cả thảy 3 vạn người, đóng trại ở Nhâm huyện, đông nam Hình Châu. Lý Tồn Tín cũng đóng quân ở Lưu Ly pha của huyện Long Cương, Hình Châu.

Tháng 9, Lý Tồn Hiếu nhân đêm tối xâm phạm doanh trại của Lý Tồn Tín, bắt sống Phụng Thành quân sứ Tôn Khảo Lão, quân Tồn Tín đại loạn. Lý Khắc Dụng tự soái quân đến, đào hào đắp lũy để vây thành. Lý Tồn Hiếu xuất binh xung kích, quân Tấn Dương không cách gì làm xong hào lũy. Hà Đông nha tướng Viên Phụng Thao phái người nói với Lý Tồn Hiếu: "Đại vương đợi làm xong hào lũy sẽ lưu binh tướng ở lại, còn mình thì trở về; nếu hào lũy không xong, ắt đại vương không thể trở về. Người mà ông úy kị chỉ có đại vương, các tướng khác đều không phải là đối thủ của ông. Đại vương về tây rồi, thì cho dù là Hoàng Hà, ông cũng có thể vượt quá, một con ngòi nhỏ có thể ngăn được ông hay sao!" Lý Tồn Hiếu đồng ý, để cho quân Tấn Dương đào hào đắp lũy. Hào lũy làm xong, hào sâu lũy cao, không thể đến gần, Lý Tồn Hiếu vô cùng bị động, trong thành thì hết lương.

Tháng 3 năm Càn Ninh đầu tiên (894), Lý Tồn Hiếu lên thành lâu, khóc to với Lý Khắc Dụng dưới thành, nói rằng: "Con chịu ơn sâu của đại vương, ở ngôi tướng soái, ví như không có kẻ gian gièm pha ly gián, sao dám bỏ qua tình cha con, mà cậy nhờ kẻ thù của cha!? Việc này đều là do Tồn Tín vu hãm. Hi vọng có thể gặp mặt đại vương, nói một lời rồi chết cũng cam lòng." Lý Khắc Dụng rất cảm thương, phái Lưu phu nhân vào thành ủy dụ. Lưu phu nhân đưa Lý Tồn Hiếu trở ra, Tồn Hiếu dập đầu nhận tội mà rằng: "Con ở Tấn có công không có tội, việc đến nước này, duyên cớ đều là do Tồn Tín." Lý Khắc Dụng gạt đi, nói: "Mày gửi thư cho Chu Toàn Trung, Vương Dong, phỉ báng ta hết lời, cũng là Tồn Tín dạy mày sao?"

Lý Tồn Hiếu bị áp giải về Thái Nguyên, chịu hình phạt xé thây mà chết (nguyên văn: xa liệt).

Kỳ thực Lý Khắc Dụng không muốn giết ông, muốn chư tướng xin tha cho ông, rồi nhân đó mà miễn tội chết cho ông. Ai ngờ chư tướng đều đố kị Lý Tồn Hiếu, không một ai lên tiếng. Lý Khắc Dụng vì thế thâm hận chư tướng, nhưng cũng không khiển trách Lý Tồn Tín. Lý Khắc Dụng vừa tiếc vừa hận Lý Tồn Hiếu, hơn 10 ngày sau không lý gì đến chính sự, binh thế dần trở nên suy yếu, trong khi thế lực của Chu Ôn bắt đầu thay đổi, càng ngày càng lớn mạnh.

Lý Khắc Dụng mỗi lần đánh bạc cùng chư tướng, nhắc đến Lý Tồn Hiếu đều rơi nước mắt không cầm được. Tháng 10 cùng năm, Chiêu Nghĩa tiết độ sứ Khang Quân Lập đến Tấn Dương bái kiến Lý Khắc Dụng. Ngày 30, Lý Khắc Dụng tụ họp các tướng lĩnh thuộc hạ uống rượu, ca hát. Đang lúc vui vẻ, Lý Khắc Dụng nhắc đến Lý Tồn Hiếu, lại rơi nước mắt không ngừng. Khang Quân Lập bình thời có quan hệ gần gũi tốt đẹp với Lý Tồn Tín, không cẩn thận buông lời chọc giận Lý Khắc Dụng. Ông rút kiếm muốn chém Khang Quân Lập, rồi đem cầm tù ông ta ở mã bộ ti, không lâu sau bắt ông ta uống rượu độc mà chết.

Mộ của Lý Tồn Hiếu ở dưới chân Thái Sơn, Phong Dục câu khẩu, Tây Sơn, Thái Nguyên, Sơn Tây.

Dật sự: Lý Tồn Hiếu đánh cọpSửa đổi

"Lý Tồn Hiếu đánh cọp" là câu chuyện lưu truyền trong dân gian ở dưới núi Tần Lĩnh, khu vực Bảo Kê, Thiểm Tây. Chuyện kể vào thời Ngũ Đại, chàng thiếu niên mới mười mấy tuổi Lý Tồn Hiếu, vì cứu cha mà đánh chết cọp dữ, hành vi anh dũng của chàng được truyền tụng đến tận ngày nay.

Người đời sau đem cố sự vẽ lên song hoa thiếp, dán trên cửa sổ, để tỏ lòng sùng bái lòng dũng cảm, chiến thắng hung ác, giữ nhà đuổi tà, cổ vũ những thanh thiếu niên anh dũng quả cảm, can đảm mưu lược.

Bình giáSửa đổi

"Cựu ngũ Đại sử" bình giá: Tồn Hiếu mỗi khi gặp đại địch, mặc giáp nặng, đeo cung cầm sóc, cho người mang theo con ngựa thứ 2, trong trận đổi ngựa, nhẹ nhàng như bay; một mình múa sóc, xung phong hãm trận, muôn người tránh xa, sánh được với Trương Liêu, Cam Ninh ngày xưa.

Lý Tồn Hiếu trong nghệ thuậtSửa đổi

Nhà tạp kịch, nhà sáng tác Hí khúc nổi tiếng Quan Hán Khanh đã viết hí khúc "Khốc Tồn Hiếu".

Năm 1961, Diệp Thịnh Lan nhận vai Lý Tồn Hiếu trong vở tạp kịch "Nhã quan lâu", nội dung dựa trên hồi 14 – 15 của "Tàn Đường Ngũ Đại sử diễn nghĩa".

Năm 1970, hãng Thiệu Thị làm phim điện ảnh "Thập tam thái bảo", Trương Triệt làm đạo diễn, Khương Đại Vệ nhận vai Lý Tồn Hiếu.

Năm 1976, xưởng điện ảnh Thượng Hải chế tác phim ca nhạc "Nhã quan lâu", Tiểu Vương Quế Khanh nhận vai Lý Tồn Hiếu.

Năm 1982, hãng TVB làm phim truyền hình "Thập tam thái bảo", Hoàng Nhật Hoa nhận vai Lý Tồn Hiếu. Năm 2008, hãng TVB lại làm phim truyền hình "Lý Khắc Dụng và Thập tam thái bảo", Ngô Trác Hi nhận vai Lý Tồn Hiếu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Nay là Lai Nguyên, Hà Bắc
  2. ^ Nay là núi Nhị Cương, Bắc Giao, thành phố Trường Trị, Sơn Tây
  3. ^ Tư Trị thông giám đã chép con số này, nhưng cũng rất khó tin
  4. ^ Tư Trị thông giám
  5. ^ Tân Đường thư