Lương (nhà Hán)

(Đổi hướng từ Lương (Hán))

Lương (tiếng Trung: 梁國) là một phong quốc chư hầu dưới thời đại nhà Hán. Lãnh thổ của nước này nằm trong các tỉnh Hà Nam, An HuySơn Đông hiện đại.

Đế quốc Hán năm 195 TCN

Lãnh thổ và dân số

sửa

Vào năm thứ 2, Lương gồm 8 quận: Đặng (碭), Tử (甾), Chu Khâu (杼秋), Mạnh (蒙), Dĩ Thị (已氏), Ngu (虞), Hạ Ấp (下邑) và Tuy Dương (睢陽). Dân số là 106.752, tương đương 38.709 hộ.[1]

Đến năm 140, Lương gồm 9 quận: Hạ Ấp, Tuy Dương, Ngu, Nãng Sơn (碭山), Mạnh, Cốc Thục (穀熟), Yên (焉), Ninh Lăng (寧陵) và Bác (薄). Dân số là 431.283, tương đương 83.300 hộ.[2]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Hán thư, Chương 28.
  2. ^ Hậu Hán thư, Chương 110.