Lịch sử kinh tế

Sử kinh tế, hay Sử học kinh tế, là một chuyên ngành kinh tế học. Nó sử dụng cả các phương pháp luận của khoa học lịch sử lẫn khoa học kinh tế. Đối tượng nghiên cứu của môn sử kinh tế là sự phát triển trong quá khứ của các nền kinh tế quốc dân, các hiện tượng kinh tế và cả các lý luận kinh tế.

Trước đây, sử kinh tế từng được coi là một phân ngành của sử học. Song, do càng ngày nó càng phải sử dụng nhiều các phương pháp kinh tế học cũng như lý luận kinh tế học để giải thích các đối tượng nghiên cứu, nên môn này chủ yếu do các nhà kinh tế thực hiện chứ không phải các nhà sử học. Chẳng hạn người ta áp dụng những kỹ thuật kinh tế lượng vào để nghiên cứu sử kinh tế, tạo thành môn sử kinh tế toán.

Tham khảoSửa đổi