Liên kết đôi liên kết hóa học giữa hai nguyên tử, được tạo bởi một liên kết sigma (hay liên kết đơn) và một liên kết pi. Liên kết đôi bền và khó phá vỡ hoàn toàn hơn liên kết đơn, nhưng lại dễ tham gia phản ứng hóa học hơn do chứa liên kết pi dễ bị phá vỡ hơn liên kết sigma.

Trong hóa học hữu cơ, liên kết đôi thường thấy trong liên kết giữa hai nguyên tử C (C=C) ở anken hay ankadien hoặc liên kết C=0 ở xeton.

Tham khảo sửa

  • Pyykkö, Pekka; Riedel, Sebastian; Patzschke, Michael (2005). “Triple-Bond Covalent Radii”. Chemistry - A European Journal. 11 (12): 3511–20. doi:10.1002/chem.200401299. PMID 15832398.