Mở trình đơn chính
Tranh vẽ Thiền sư Long Nha

Thiền sư Long Nha Cư Độn(龍牙居遁; C: lóngyō jūxún; J: ryūge koton; 834/835-920/ 923 là một thiến sư Trung Hoa sống vào đời Đường. Sư là một trong những đệ tử nối pháp bậc nhất của Thiền Sư Động Sơn. Sư có 5 đệ tử đắc pháp.

Cơ duyên và hành trạngSửa đổi

Sư họ Quách, người Nam Thanh, Phủ Châu(Giang tây, trung quốc). Năm 14 tuổi sư xuất gia tại chùa Mãn Điền Cát Châu. Sau sư đến Tung Nhạc thọ giới cụ túc, rồi chống gậy du phương khắp các Thiền hội nhân tham yết Thiền Sư Thúy Vi Vô Học, Đức Sơn Tuyên Giám, Lâm Tế Nghĩa Huyền nhưng chẳng đại ngộ.

Bèn đến tham vấn nơi Thiền Sư Động Sơn và sau đó ngộ đạo và được Động Sơn ấn chứng trở thành truyền nhân.Sự ngộ đạo của sư được kể qua công án sau:

Sau khi ngộ đạo sư đi hành cước 8 năm.

Sau đó sư nhận lời cầu thỉnh của họ Mã ở Hồ Nam trụ Thiền tựDiệu Tế núi Long Nha, hiệu Chứng Không Đại Sư có đồ chúng hơn 500 người, pháp chẳng hư tịch.

Vào tháng 8 năm Quí Mùi, nhằm năm thứ ba niên hiệu Đường Long Đức sư hơi nhuốm chút bệnh, vào nửa đêm ngày 13 tháng 9, có một ngôi sao to rơi ở trước phương trượng. Đến sáng sớm, sư ngồi nghiêm mà qua đời, thọ 89 tuổi.

Pháp ngữSửa đổi

Một vài ngữ lục của sư trích trong Ngũ Đăng Hội Nguyên:

Tham khảoSửa đổi

  • Cảnh Đức Truyền Đăng Lục.
  • Ngũ Đăng Nguyện Hội
  • Từ điển Phật Quang Fo quan shan.