Mất năm 2011

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách những nhân vật đáng chú ý mất trong năm 2011.

Các mục được liệt kê theo ngày. Một mục điển hình sẽ liệt kê các thông tin theo cấu trúc sau:

  • Tên, tuổi, nghề nghiệp và quốc tịch, nguyên nhân cái chết, chú thích (và ngôn ngữ dùng trong chú thích, nếu khác tiếng Việttiếng Anh).

Tháng 12 năm 2011Sửa đổi

Tháng 11 năm 2011Sửa đổi

Tháng 10 năm 2011Sửa đổi

Tháng 9 năm 2011Sửa đổi

Tháng 8 năm 2011Sửa đổi

Tháng 7 năm 2011Sửa đổi

Tháng 6 năm 2011Sửa đổi

Tháng 5 năm 2011Sửa đổi

Tháng 4 năm 2011Sửa đổi

Tháng 3 năm 2011Sửa đổi

Tháng 2 năm 2011Sửa đổi

Tháng 1 năm 2011Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi