Mất tháng 5 năm 2011

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách những cái chết đáng chú ý trong tháng 5 năm 2011.

Tháng 5 năm 2011Sửa đổi

31Sửa đổi

30Sửa đổi

29Sửa đổi

28Sửa đổi

27Sửa đổi

26Sửa đổi

25Sửa đổi

24Sửa đổi

23Sửa đổi

22Sửa đổi

21Sửa đổi

20Sửa đổi

19Sửa đổi

18Sửa đổi

17Sửa đổi

16Sửa đổi

15Sửa đổi

14Sửa đổi

13Sửa đổi

12Sửa đổi

11Sửa đổi

10Sửa đổi

9Sửa đổi

8Sửa đổi

7Sửa đổi

6Sửa đổi

5Sửa đổi

4Sửa đổi

3Sửa đổi

2Sửa đổi

1Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi