Tiêu bản (sinh vật)

mâu vật thí nghiệm hoặc trung bày
(Đổi hướng từ Mẫu vật)

Trong sinh học, tiêu bản là các mẫu động vật, thực vật, vi sinh vật được bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu các đặc tính về loài đó...

Tiêu bản Vitellaria paradoxa.
Lọ đựng tiêu bản đỉa.

Thực vật sửa

Động vật sửa

Vi sinh vật sửa

Tham khảo sửa