Trong hình học, mặt Dini là một bề mặt với độ cong luôn âm mà có thể tạo ra bằng cách xoắn một mặt cầu giả.[1] Nó được đặt tên theo Ulisse Dini[2] và mô tả bởi phương trình tham số sau:[3]

Bề mặt Dini được vẽ với khả năng điều chỉnh thông số bằng phần mềm Wolfram Mathematica
Matjc Dini với 0 ≤ u ≤ 4π và0.01 ≤ v ≤ 1 khi hằng số a = 1.0 và b = 0.2.

Ta cũng có thể mô tả nó như một mặt đinh ốc dựng lên từ đường tractric.[4]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Wolfram Mathworld: Dini's Surface”. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2009. 
  2. ^ J J O'Connor and E F Robertson (2000). “Ulisse Dini Biography”. School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2016. 
  3. ^ “Knol: Dini's Surface (geometry)”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2009. 
  4. ^ Chú thích trống (trợ giúp)