Minh thực lục (giản thể: 明实录; phồn thể: 明實錄) là bộ biên niên sử viết về triều Minh Trung Quốc. Bộ sử ghi lại các sự kiện bắt đầu từ thời Minh Thái Tổ tới Minh Hi Tông, tổng cộng mười ba triều vua.

Đặc điểm

sửa
  • Minh thực lục có giá trị cả về lịch sử lẫn văn hóa, khoa học.

Nội dung

sửa

Mười ba triều vua trong Minh thực lục không bao gồm các triều vua Minh Huệ Tông, Minh Đại Tông, Minh Tư Tông.

Thứ tự Danh xưng số quyển Chú thích
tiếng Việt tiếng Trung
1 Thái Tổ Cao Hoàng đế thực lục 太祖高皇帝實錄 257 Viết về Minh Thái Tổ. Phần về Minh Huệ Tông bị Minh Thành Tổ xóa bỏ.
2 Thái Tông Văn Hoàng đế thực lục 太宗文皇帝實錄 130 Viết về Minh Thành Tổ.
3 Nhân Tông Chiêu Hoàng đế thực lục 仁宗昭皇帝實錄 10
4 Tuyên Tông Chương Hoàng đế thực lục 宣宗章皇帝實錄 115
5 Anh Tông Duệ Hoàng đế thực lục 英宗睿皇帝實錄 361
6 Hiến Tông Thuần Hoàng đế thực lục 憲宗純皇帝實錄 293
7 Hiếu Tông Kính Hoàng đế thực lục 孝宗敬皇帝實錄 224
8 Vũ Tông Nghị Hoàng đế thực lục 武宗毅皇帝實錄 197
9 Thế Tông Túc Hoàng đế thực lục 世宗肅皇帝實錄 566
10 Mục Tông Trang Hoàng đế thực lục 穆宗莊皇帝實錄 70
11 Thần Tông Hiển Hoàng đế thực lục 神宗顯皇帝實錄 594
12 Quang Tông Trinh Hoàng đế thực lục 光宗貞皇帝實錄 8
13 Hi Tông Triết Hoàng đế thực lục 熹宗悊皇帝實錄 84

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa
  • Academia Sinica. “Veritable Records of the Ming Dynasty, Joseon Dynasty & Qing Dynasty” (bằng tiếng Trung).
  • National Institute of Korean History. “Veritable Records of the Ming, Veritable Records of the Qing” (bằng tiếng Hàn và Trung).
  • Wade, Geoff. tr. (2005) "Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource," Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore.