Thanh thực lục (清實錄) là bộ biên niên sử viết về triều Thanh Trung Quốc. Thanh thực lục gồm 4326 quyển, viết bằng văn ngôn và ghi chép các sự kiện lịch sử tới năm 1908 (không bao gồm Phổ Nghi).

Bìa cuốn "Hồ sơ nhà Thanh"

Nội dung sửa

Thứ tự Danh xưng Số quyển Thời điểm biên soạn vua Chú thích
tiếng Việt tiếng Trung
1 Mãn Châu thực lục 滿洲實錄 8 1635 viết bằng tiếng Mãn Châu, văn ngôntiếng Mông Cổ
2 Thái Tổ Cao Hoàng đế thực lục 太祖高皇帝實錄 9 1655 Nỗ Nhĩ Cáp Xích
3 Thái Tông Văn Hoàng đế thực lục 太宗文皇帝實錄 65 1652 Hoàng Thái Cực
4 Thế Tổ Chương Hoàng đế thực lục 世祖章皇帝實錄 144 1672 Thuận Trị
5 Thánh Tổ Nhân Hoàng đế thực lục 聖祖仁皇帝實錄 300 1731 Khang Hi
6 Thế Tông Hiến Hoàng đế thực lục 世宗憲皇帝實錄 159 1741 Ung Chính
7 Cao Tông Thuần Hoàng đế thực lục 高宗純皇帝實錄 1500 1799 Càn Long
8 Nhân Tông Duệ Hoàng đế thực lục 仁宗睿皇帝實錄 373 1824 Gia Khánh
9 Tuyên Tông Thành Hoàng đế thực lục 宣宗成皇帝實錄 476 1856 Đạo Quang
10 Văn Tông Hiển Hoàng đế thực lục 文宗顯皇帝實錄 356 1866 Hàm Phong
11 Mục Tông Nghị Hoàng đế thực lục 穆宗毅皇帝實錄 374 1879 Đồng Trị
12 Đức Tông Cảnh Hoàng đế thực lục 德宗景皇帝實錄 597 1921 Quang Tự
- Tuyên Thống chính kỷ 宣統政紀 69 Phổ Nghi

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  • Academia Sinica. “Veritable Records of the Ming Dynasty, Joseon Dynasty & Qing Dynasty” (bằng tiếng Trung).
  • National Institute of Korean History. “Veritable Records of the Ming, Veritable Records of the Qing” (bằng tiếng Hàn và Trung).