Moóc

trang định hướng Wikimedia

Moóc hay moọc trong tiếng Việt có thể là: