Nước Quắc

trang định hướng Wikimedia

Nước Quắc (giản thể: 虢国; phồn thể: 虢國) có thể đề cập đến:

  • Nước Tây Quắc, nước chư hầu được phân phong vào những năm đầu Tây Chu, nằm ở khu vực phụ cận Bảo Kê của Thiểm Tây ngày nay. Về sau theo Chu Bình Vương chuyển đến đông nam huyện Thiểm của Hà Nam ngày nay. Lãnh thổ Tây Quắc ở hai bờ Hoàng Hà, lãnh thổ ở bờ bắc gọi là Bắc Quắc, lãnh thổ ở bờ nam gọi là Nam Quắc, song vẫn là một nước. Bị nước Tấn tiêu diệt vào năm 655 TCN.
  • Nước Đông Quắc, nước chư hầu được phân phong vào những năm đầu Tây Chu, nằm ở Huỳnh Dương của Hà Nam ngày nay. Bị nước Trịnh tiêu diệt vào năm 767 TCN.
  • Nước Tiểu Quắc, nước chư hầu thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, sau khi nước Tây Quắc dời sang phía đông, vẫn còn sót lại một quốc gia thuộc chi thứ ở đất cũ của Tây Quắc, về sau bị Tần Vũ công tiêu diệt vào năm 687 TCN