Nội các Lý Hiển Long thứ tư/Nội các Singapore hiện tại

Kể từ ngày 1 tháng 5 và 11 tháng 9 năm 2017
Các bộ Bộ trưởng Quốc vụ khanh Thứ trưởng Chính vụ

(nghị viên thuộc nghị viện được bổ nhiệm giúp việc cho Bộ trưởng)

Văn phòng Thủ tướng
Bộ Quốc phòng
Bộ Ngoại giao
Bộ Nội vụ
Bộ Thương mại và Công nghiệp
 • Lim Hng Kiang
  (Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp (Thương mại))
 • S. Iswaran
  (Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp (Công nghiệp))
Bộ Tài chính
Bộ Nhân lực
Bộ Giao thông
Bộ Phát triển Quốc gia
Bộ Truyền thông và Thông tin
Bộ Môi trường và Nguồn nước
Bộ Tư pháp
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục
 • Ng Chee Meng
  (Bộ trưởng Bộ giáo dục (Học đường))
 • Ong Ye Kung
  (Bộ trưởng Bộ giáo dục (Giáo dục cấp cao và các kỹ năng))
Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội
Bộ Văn hoá, Cộng đồng và Thanh niên
 • Sim Ann
  (Quốc vụ khanh cấp cao)