NIC

trang định hướng Wikimedia

NIC có thể mang các nghĩa: