Trình đọc tin trực tuyến

(đổi hướng từ News aggregator)

Trình đọc tin trực tuyến là những dịch vụ web được tạo ra nhằm mục đích thu thập các nguồn tin, phân tích, chọn lọc, trình bày các mục tin theo thói quen và nhu cầu nắm bắt thông tin của mỗi cá nhân.

Nguyên tắc hoạt động của các trình đọc tin trực tuyến, cũng như các trình đọc tin nói chung, dựa trên việc khai thác các nguồn tin có cấu trúc RSS hoặc Atom.

Dưới đây là một số trình đọc tin trực tuyến nổi tiếng:

Tham khảoSửa đổi