Nguyễn Thành Tám

Đầu Sư Thượng Tám Thanh/Nguyễn Thành Tám (sinh ngày 18 tháng 04 năm 1936) là một tu sĩ đạo Cao Đài, và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X (thuộc đoàn đại biểu Tây Ninh).[1]

Hiện tại ông là Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh.

  1. Sau khi Phối sư Thượng Thơ Thanh- Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng Quản qui vị năm 1999, lúc bấy giờ ông đang là Phó Hội Trưởng đảm nhiệm phụ trách Hội Đồng Chưởng Quản. Năm 1999 ông thăng phẩm Phối sư phái Thương- Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng Quản.
  2. Năm 2005 ông thăng phẩm vị Đầu sư phái Thượng, Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng Quản
  3. Năm 2007 đến nay ông là Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.