Nguyễn Thành Tám / Đầu Sư Thượng Tám Thanh (sinh ngày 18 tháng 04 năm 1936) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X và là một tu sĩ đạo Cao Đài. Ông thuộc đoàn đại biểu Tây Ninh.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.