Nguyễn Thanh Thụy (sinh năm 1962) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, XIII, thuộc đoàn đại biểu Bình Định.[1]

Ngày sinh: 9/7/1962

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nữ ĐBQH khóa XIII

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 25/10/1990

Nơi ứng cử: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi