Nhãn lồng

trang định hướng Wikimedia

Nhãn lồng trong tiếng Việt có thể là: