Nitơ oxide

trang định hướng Wikimedia

Các loại khí nitơ oxide là: