Nitơ ôxít

(đổi hướng từ Nitơ oxit)

Các loại khí nitơ ôxít thường gặp là: