Hoàn Nhan Tông Cán (giản thể: 完颜宗干; phồn thể: 完顏宗幹; bính âm: Wányán Zōnggān, ?-17/6/1141), tên Nữ ChânOát Bổn (斡本) là trưởng tử của Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả (ngoài giá thú), là dưỡng phụ của Kim Hi Tông Hoàn Nhan Hiệp Lạt, là sinh phụ của Kim Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng. Tháng 5 năm Hoàng Thống thứ nhất thì mất.

Sau khi con trai ông là Hải Lăng Vương kế vị, ngày Ất Hợi tháng 12 năm Thiên Đức thứ 1 (27/1/1150), được truy thụy hiệu là Hiến Cổ Hoằng Đạo Văn Chiêu Vũ Liệt Chương Hiếu Duệ Minh Hoàng đế (憲古弘道文昭武烈章孝睿明皇帝), truy miếu hiệu là Đức Tông (德宗). Sau khi Hải Lăng Vương bị giết hai năm, tức năm Đại Định thứ 2 (1162) dưới thời Kim Thế Tông, miếu hiệu bị loại bỏ, thụy hiệu cải thành Minh Túc Hoàng đế (明肅皇帝). Năm Đại Định thứ 22 (1182), do con trai của Hải Lăng Vương hai năm trước bị phế thành dân thường, nên ngay cả thụy hiệu cũng bị mất. Đến năm Minh Xương thứ 4 (1193) dưới thời Kim Chương Tông, được phối hưởng tại Thái Miếu.

  • Con trai
  • Con gái
    • Khánh Nghi công chúa (慶宜公主)

Tham khảo sửa

  • 《金史·熙宗本記》
  • 《金史·宗幹傳》