Oracle Database

(Đổi hướng từ Oracle database)

Oracle Database (thường được gọi là Oracle DBMS hoặc đơn giản là Oracle) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa mô hình[1] do Tập đoàn Oracle sản xuất và tiếp thị.

Đây là cơ sở dữ liệu thường được sử dụng để chạy các khối lượng công việc xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), kho dữ liệu (DW) và hỗn hợp (OLTP & DW). Cơ sở dữ liệu Oracle có sẵn bởi một số nhà cung cấp dịch vụ tại chỗ, trên đám mây hoặc dưới dạng cài đặt đám mây kết hợp. Nó có thể được chạy trên máy chủ của bên thứ ba cũng như trên phần cứng Oracle (Exadata tại chỗ, trên Oracle Cloud hoặc tại Đám mây của Khách hàng[2]).

Lịch sử

sửa

Larry Ellison cùng hai người bạn và đồng nghiệp cũ của mình, Bob MinerEd Oates, bắt đầu một công ty tư vấn có tên Phòng thí nghiệm Phát triển Phần mềm (SDL) vào năm 1977. SDL đã phát triển phiên bản gốc của phần mềm Oracle. Cái tên Oracle xuất phát từ tên mã của một dự án do CIA tài trợ mà Ellison đã từng làm việc trong thời gian trước đây làm việc cho Ampex.[3]

Bản phát hành và phiên bản

sửa

Các sản phẩm của Oracle tuân theo quy ước đánh số và đặt tên bản phát hành tùy chỉnh. Chữ "c" trong bản phát hành hiện tại, Oracle Database 19c, là viết tắt của "Cloud". Các bản phát hành trước (ví dụ: Cơ sở dữ liệu Oracle 10g và Cơ sở dữ liệu Oracle9i) đã sử dụng các hậu tố "g" và "i" tương ứng là viết tắt của "Grid" và "Internet". Trước khi phát hành Cơ sở dữ liệu Oracle8i, không có hậu tố nào được quy ước đặt tên Cơ sở dữ liệu Oracle. Lưu ý rằng không có v1 của Cơ sở dữ liệu Oracle, vì đồng sáng lập Larry Ellison "biết rằng sẽ không ai muốn mua phiên bản 1".[4] Việc đánh số phát hành RDBMS của Oracle đã sử dụng các mã sau:

Oracle
Database
Version
Initial
Release
Version
Initial
Release
Date
Terminal
Patchset
Version
Terminal
Patchset
Date
Marquee
Features
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle v2 2.3 1979 First commercially available SQL-based RDBMS implementing some basic SQL queries and simple joins[5]
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle v3 3.1.3 1983 Concurrency control, data distribution, and scalability
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle v4 4.1.4.0 1984 4.1.4.4 Multiversion read consistency. First version available for MS-DOS.[6][7]
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle v5 5.0.22 (5.1.17) 1985 5.1.22 Support for client/server computingdistributed database systems. First version available for OS/2.[8]
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle v6 6.0.17 1988 6.0.37 Row-level locking, scalability, online backup and recovery, PL/SQL. First version available for Novell Netware 386.[9]
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle 6.2 6.2.0 Oracle Parallel Server
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle7 7.0.12 June 1992 PL/SQL stored procedures, Triggers, Distributed 2-phase commit, Shared Cursors, Cost Based Optimizer
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle 7.1 7.1.0 May 1994 Parallel SQL Execution. First version available for Windows NT.[10]
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle 7.2 7.2.0 May 1995 Shared Server, XA Transactions, Transparent Application Failover
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle 7.3 7.3.0 February 1996 7.3.4 Object-relational database
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle8 Database 8.0.3 June 1997 8.0.6 Recovery Manager, Partitioning. First version available for Linux.[11]
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle8i Database 8.1.5.0 1998 8.1.7.4 August 2000 Native internet protocols and Java, Virtual Private Database
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle9i Database 9.0.1.0 2001 9.0.1.5 December 2003 Oracle Real Application Clusters (RAC), Oracle XML DB
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle9i Database Release 2 9.2.0.1 2002 9.2.0.8 April 2007 Advanced Queuing, Data Mining, Streams, Logical Standby
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle Database 10g Release 1 10.1.0.2 2003 10.1.0.5 February 2006 Automated Database Management, Automatic Database Diagnostic Monitor, Grid infrastructure, Oracle ASM, Flashback Database
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle Database 10g Release 2 10.2.0.1 July 2005 [12] 10.2.0.5 April 2010 Real Application Testing, Database Vault, Online Indexing, Advanced Compression, Data Guard Fast-Start Failover, Transparent Data Encryption
Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: Oracle Database 11g Release 1 11.1.0.6 September 2007 11.1.0.7 September 2008 Active Data Guard, Secure Files, Exadata
Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: Oracle Database 11g Release 2 11.2.0.1 September 2009 [13] 11.2.0.4 August 2013 Edition Based Redefinition, Data Redaction, Hybrid Columnar Compression, Cluster File System, Golden Gate Replication, Database Appliance
Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: Oracle Database 12c Release 1 12.1.0.1 July 2013 [14] 12.1.0.2 July 2014 Multitenant architecture, In-Memory Column Store, Native JSON, SQL Pattern Matching, Database Cloud Service
Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: Oracle Database 12c Release 2 12.2.0.1 September 2016 (cloud)

March 2017 (on-prem)

Native Sharding, Zero Data Loss Recovery Appliance, Exadata Cloud Service, Cloud at Customer
Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: Oracle Database 18c 18.1.0 // 12.2.0.2 February 2018 (cloud, Exadata)[15]

July 2018 (other)[16]

Polymorphic Table Functions, Active Directory Integration, Transparent Application Continuity, Approximate Top-N Query Processing, PDB Snapshot Carousel, Online Merging of Partitions and Subpartitions
Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: Oracle Database 19c 19.1.0 // 12.2.0.3 February 2019 (Exadata)[17]

April 2019 (Linux)[18]

June 2019 (cloud)

Active Data Guard DML Redirection, Automatic Index Creation, Real-Time Statistics Maintenance, SQL Queries on Object Stores, In-Memory for IoT Data Streams, Hybrid Partitioned Tables, Automatic SQL Plan Management, SQL Quarantine, Zero-Downtime Grid Infrastructure Patching, Finer-Granularity Supplemental Logging, Automated PDB Relocation
Phiên bản ổn định hiện tại: Oracle Database 21c 21.1 December 2020 (cloud)[19] Blockchain Tables, Multilingual Engine - JavaScript Execution in the Database, Binary JSON Data Type, Per-PDB Data Guard Physical Standby (aka Multitenant Data Guard), Per-PDB GoldenGate Change Capture, Self-Managing In-Memory, In-Memory Hybrid Columnar Scan, In-Memory Vector Joins with SIMD, Sharding Advisor Tool, Property Graph Visualization Studio, Automatic Materialized Views, Automatic Zone Maps, SQL Macros, Gradual Password Rollover
Chú giải:
Phiên bản cũ
Phiên bản cũ, vẫn được hỗ trợ
Phiên bản mới nhất
Phiên bản xem trước mới nhất
Ra mắt trong tương lai

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Multimodel Database with Oracle Database 12c Release 2” (PDF). Oracle. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 14 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2017.
 2. ^ Exadata.
 3. ^ “Welcome to Larryland”. The Guardian. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2009.
 4. ^ Julie Bort (ngày 29 tháng 9 năm 2014). “Larry Ellison Is A Billionaire Today Thanks to the CIA”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2017.
 5. ^ Departments of Informatics. “Oracle V2”. Virtual Exhibitions in Informatics. University of Klagenfurt. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 9 năm 2019. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2019.
 6. ^ Webster, Robin (ngày 13 tháng 11 năm 1984). “PC Relational Database? New Answer is Oracle”. PC Magazine. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2019.
 7. ^ Gralike, Marco (ngày 4 tháng 4 năm 2006). “Back to the future (Oracle 4.1 VM appliance)”. amis.nl. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 7 năm 2019. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2019.
 8. ^ Mace, Scott (ngày 30 tháng 1 năm 1989). “DOS Version of Professional Oracle 5.1B Adds SQL Report Writer”. InfoWorld. Truy cập ngày 7 tháng 9 năm 2019.
 9. ^ O'Brien, Timothy (ngày 29 tháng 4 năm 1991). “Oracle8 on Linux shows promise”. InfoWorld. Truy cập ngày 7 tháng 9 năm 2019.
 10. ^ Nash, Kim (ngày 3 tháng 10 năm 1994). “Oracle users ponder product overload”. Infoworld. IDG Enterprise. Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2020.
 11. ^ Biggs, Maggie (ngày 5 tháng 10 năm 1998). “Oracle8 on Linux shows promise”. InfoWorld. Truy cập ngày 7 tháng 9 năm 2019.
 12. ^ “Archived copy”. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2018.Quản lý CS1: bản lưu trữ là tiêu đề (liên kết)
 13. ^ “Archived copy”. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2018.Quản lý CS1: bản lưu trữ là tiêu đề (liên kết)
 14. ^ “Archived copy”. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2013.Quản lý CS1: bản lưu trữ là tiêu đề (liên kết)
 15. ^ https://blogs.oracle.com/database/oracle-database-18c-:-now-available-on-the-oracle-cloud-and-oracle-engineered-systems
 16. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2021.
 17. ^ https://blogs.oracle.com/database/oracle-database-19c-now-available-on-oracle-exadata-v3
 18. ^ https://blogs.oracle.com/database/oracle-database-19c-now-available-on-linux-v3
 19. ^ “Oracle Database 21c”. Oracle Help Center (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2020.