Mở trình đơn chính

Oscar hay OSCAR có thể có nghĩa là: